ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: nginx stable ver. in freebsd ports collectionï!
îÅ ÐÅÒÅÇÒÕÖÁÌ nginx ÐÏÓÌÅ ÚÁ×ÉÓÁÎÉÅ É ÎÁÛÅÌ ÏÞÅÒÅÄÉ:

# netstat -Lan
Current listen queue sizes (qlen/incqlen/maxqlen)
Proto Listen         Local Address
tcp4  314/0/4096     *.80


2009/6/1 Igor Sysoev <is@xxxxxxxxxxxxx>:
> On Mon, Jun 01, 2009 at 03:23:54PM +0300, Vladimir Getmanshchuk wrote:
>
>> user site site;
>> worker_processes š2; # last value 8
>>
>> error_log š /var/log/nginx-error.log info;
>> #[info | error | debug]
>>
>> events {
>> š worker_connections 4096;
>> š use kqueue;
>> # šmulti_accept on;
>> }
>>
>> http {
>> š š include š š š š š š mime.types;
>> š š include š š š š š š proxy.conf;
>> š š default_type šapplication/octet-stream;
>>
>> š š log_format main š'$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
>> š š '"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
>> š š '"$http_user_agent" "http_x_forwarded_for"';
>> š š access_log /var/log/nginx-access.log main;
>>
>> š š sendfile š š š on;
>> š š tcp_nopush š š on;
>> š š tcp_nodelay š šon;
>> š š server_names_hash_bucket_size š 64;
>> š š reset_timedout_connection on;
>>
>> š š keepalive_timeout š65;
>>
>> # š šgzip on;
>> # š šgzip_min_length 0;
>> # š šgzip_proxied any;
>> # š šgzip_types text/html text/plain text/css application/x-javascript
>> application/xml;
>>
>> š š upload_progress proxied 1m;
>>
>> š š #Fixing hw lb errors
>> š š geo $lb š{
>> š š šdefault š š š0;
>> š š š192.168.100.130 š1; š # LB IPs
>> š š }
>>
>> š š server {
>> š š š š listen š š š 80;
>> š š š š server_name šsite.com www.site.com;
>> š š š š access_log š/usr/local/www/log/nginx-www.site.com-access.log šmain;
>>
>> š š š š # Main location
>> š š š š location / {
>> š š š š š š proxy_pass š š š š http://127.0.0.1:8080/;
>> š š š š š š track_uploads proxied 30s;
>> š š š š }
>> š š š š # Static files location
>> š š š š location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/ š{
>> š š š š š šroot š š/usr/local/www/www/;
>> š š š š š šexpires 30d;
>> š š š š }
>> š š š š # Upload progress
>> š š š š location ^~ /progress {
>> š š š š š š report_uploads proxied;
>> š š š š }
>> š š š š # Server status
>> š š š š location /status {
>> š š š š š šstub_status on;
>> š š š š š šaccess_log š off;
>> š š š š š šallow š 127.0.0.1;
>> š š š š š šdeny š šall;
>> š š š š }
>> š š š š # Error pages
>> š š š š error_page 400 /400;
>>
>> š š š š # 400
>> š š š š location = /400 {
>> š š š š š šif ($lb) {
>> š š š š š š šaccess_log šoff;
>> š š š š š š š š }
>> š š š š š š šreturn 400;
>> š š š š }
>> š š }
>> š š server {
>> š š š š listen š š š 80;
>> š š š š server_name šwww1.site.com;
>> š š š š #access_log š/usr/local/www/log/nginx-www.site.com-two-access.log š
>> main;
>>
>> š š š š # Main location
>> š š š š location / {
>> š š š š š š proxy_pass š š š š http://127.0.0.1:8080/;
>> š š š š š š track_uploads proxied 30s;
>> š š š š }
>> š š š š # Static files location
>> š š š š location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/ š{
>> š š š š š šroot š š/usr/local/www/www1/;
>> š š š š š šexpires 30d;
>> š š š š }
>> š š š š # Upload progress
>> š š š š location ^~ /progress {
>> š š š š š š report_uploads proxied;
>> š š š š }
>> š š š š # Server status
>> š š š š location /status {
>> š š š š š šstub_status on;
>> š š š š š šaccess_log š off;
>> š š š š š šallow š 127.0.0.1;
>> š š š š š šdeny š šall;
>> š š š š }
>> š š š š # Error pages
>> š š š š error_page 400 /400;
>>
>> š š š š # 400
>> š š š š location = /400 {
>> š š š š š šif ($lb) {
>> š š š š š š šaccess_log šoff;
>> š š š š š š š š }
>> š š š š š š šreturn 400;
>> š š š š }
>> š š }
>>
>> }
>
> îÁ www.rambler.ru ÂÅÚ ÐÒÏÂÌÅÍ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÐÏÄÏÂÎÁÑ ÖÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÓÔØ
> ÚÁ ÉÓËÌÀÞÅÎÉÅÍ upload'Ï×.
>
>
> --
> éÇÏÒØ óÙÓÏÅ×
> http://sysoev.ru
>
>-- 
Yours sincerely,
Vladimir Getmanshchuk

Senior Unix System Administrator
Openfilm, LLC

Email: vladget@xxxxxxxxxxxx
Skype: vladimir.getmanshchuk 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.