ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

nginx stable ver. in freebsd ports collectionðÏÓÌÅ ÔÏÇÏ ËÁË Ñ ÏÂÎÏ×ÉÌÓÑ Ó Ó ÐÒÏÛÌÏÇÏ ÓÔÅÊÂÌÁ (0.6.35) ÎÁ ÎÏ×ÙÊ × ÐÏÒÔÁÈ (0.7.59) ÍÏÑ ÖÉÚÎØ ÐÒÅ×ÒÁÔÉÌÁÓÔØ × áÄ;
nginx ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ "ÚÁÌÉÐÁÅÔ", ÎÅ ÏÔ×ÅÞÁÅÔ ÎÁ ÚÁÐÒÏÓÙ.Nginx hf,jnf


åÓÔØ Ä×Á ÓÅÒ×ÅÒÁ(ÓÅÒ×ÉÓÙ: www, mysql, rsync, proftpd ) ÚÁ hardware load balancer Cisco CSS.
nginx + Apache ÄÌÑ php.

Mysql dual master replication.

šFreeBSD 7.2-RELEASE #0 amd64,


Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPUšššššššššš L5420š @ 2.50GHz (2496.26-MHz K8-class CPU)
š Origin = "GenuineIntel"š Id = 0x10676š Stepping = 6
š Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
š Features2=0xce3bd<SSE3,RSVD2,MON,DS_CPL,VMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,DCA,<b19>>
š AMD Features=0x20100800<SYSCALL,NX,LM>
š AMD Features2=0x1<LAHF>
š Cores per package: 4
usable memory = 34341654528 (32750 MB)
avail memoryš = 33247330304 (31707 MB)
ACPI APIC Table: <DELLšš PE_SC3š >web1# vmstat -m
šššššššš Type InUse MemUse HighUse Requestsš Size(s)
ššš pfs_nodesššš 20šššš 5Kšššššš -šššššš 20š 256
šššššššš GEOMššš 48šššš 9Kšššššš -ššššš 417š 16,32,64,128,256,512,1024,2048
šššššš isadevšššš 7šššš 1Kšššššš -ššššššš 7š 128
ššššš CAM SIMšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 256
ššššš acpisemššš 15šššš 2Kšššššš -šššššš 15š 128
š ata_genericšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 1024
šššššššš cdevššš 22šššš 6Kšššššš -šššššš 22š 256
ššššš ata_dmašššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 256
ššššššš sigiošššš 3šššš 1Kšššššš -šššššš 79š 64
šššš filedescšš 122ššš 70Kšššššš -šššš 9859š 16,512,1024,2048
šššššššš kenvššš 75ššš 11Kšššššš -šššššš 78š 16,32,64,128
šššššš kqueueššš 26ššš 30Kšššššš -šššš 1640š 256,2048
ššš proc-argsššš 41šššš 3Kšššššš -šššš 6514š 16,32,64,128,256
ššššš ithreadššš 71ššš 12Kšššššš -šššššš 71š 32,128,256
šš acd_driveršššš 1šššš 2Kšššššš -ššššššš 1š 2048
šššššš KTRACEšš 100ššš 13Kšššššš -ššššš 100š 128
šššššš linkeršš 119ššš 70Kšššššš -ššššš 155š 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
ššššššš lockfšš 142ššš 12Kšššššš -šš 946629š 64,128,256,512
šššššš ip6ndpšššš 4šššš 1Kšššššš -ššššššš 4š 64,128
šššššššš tempššš 50šš 266Kšššššš -šš 870344š 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
šššššš devbuf 16740 35087Kšššššš -ššš 16928š 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
šš CAM periphšššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 9š 16,32,64,128,256
šššššš modulešš 395ššš 50Kšššššš -ššššš 395š 128
ššššš CAM XPTššš 10šššš 2Kšššššš -šššššš 25š 32,64,128,1024
šššš mtx_poolšššš 1šššš 8Kšššššš -ššššššš 1
šššššš kbdmuxšššš 7šššš 9Kšššššš -ššššššš 7š 16,256,512,2048,4096
ššššš subprocšš 521šš 632Kšššššš -šššš 9838š 512,4096
šššššššš procšššš 2ššš 16Kšššššš -ššššššš 2
ššššš sessionššš 26šššš 4Kšššššš -šššš 1279š 128
šššššššš pgrpššš 30šššš 4Kšššššš -šššš 1774š 128
šššššššš credššš 39ššš 10Kšššššš -šš 222481š 256
ššššš uidinfošššš 8šššš 3Kšššššš -šššš 1416š 64,2048
šššššš plimitššš 16šššš 4Kšššššš -šššš 2045š 256
ššš sysctltmpšššš 0šššš 0Kšššššš -šššš 1645š 16,32,64,128
ššš sysctloidš 4844šš 243Kšššššš -šššš 5059š 16,32,64,128
šššššš sysctlšššš 0šššš 0Kšššššš -šššš 4682š 16,32,64
šššššššš umtxšš 496ššš 62Kšššššš -ššššš 496š 128
šššš p1003.1bšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 16
šššššššš SWAPšššš 2šš 141Kšššššš -ššššššš 2š 64
šššššš bus-scšš 114šš 107Kšššššš -šššš 3230š 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
ššššššššš busš 1134ššš 91Kšššššš -šššš 6235š 16,32,64,128,256,1024
ššššš devstatšššš 6ššš 13Kšššššš -ššššššš 6š 32,4096
ševenthandlerššš 58šššš 5Kšššššš -šššššš 58š 64,128
šššššššš kobjšš 253š 1012Kšššššš -ššššš 318š 4096
šššššš mfibufšššš 3ššš 21Kšššššš -šššššš 10š 32,256,512,2048,4096
ššššš acpidevššš 56šššš 4Kšššššš -šššššš 56š 64
šššššššš rmanšš 134ššš 16Kšššššš -ššššš 584š 16,64,128
šššššššš sbufšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššš 352š 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
ššššššš stackšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 2š 256
ššš taskqueuešššš 9šššš 1Kšššššš -ššššššš 9š 16,32,128
šššššš Unitnoššš 10šššš 1Kšššššš -ššššš 124š 32,64
ššššššššš iovšššš 0šššš 0Kšššššš -šš 263279š 16,64,128,256,512
šššš ioctlopsšššš 0šššš 0Kšššššš -ššš 45564š 16,32,64,128,256,512,1024
ššššššššš msgšššš 4ššš 30Kšššššš -ššššššš 4š 2048,4096
ššššššššš semšššš 4ššš 12Kšššššš -ššššššš 4š 512,1024,2048
ššššššššš shmšššš 3ššš 24Kšššššš -ššššššš 7š 2048
šššššššš ttysš 1276šš 180Kšššššš -šššš 2584š 128,1024
šššššššš ptysšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 256
šššššššš accfšššš 4šššš 1Kšššššš -šššššš 13š 32,64
šššš mbuf_tagšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 2š 32
ššššššššš pcbšš 141šš 665Kšššššš -ššš 54702š 16,32,128,1024,2048
šššššš sonamešššš 4šššš 1Kšššššš -šš 208949š 16,32,128
šššššš biobufšššš 2šššš 4Kšššššš -šššššš 37š 2048
šššš vfscachešššš 1š 1024Kšššššš -ššššššš 1
šš cl_savebufšššš 0šššš 0Kšššššš -ššš 66518š 64,128
šššš vfs_hashšššš 1šš 512Kšššššš -ššššššš 1
šššššš vnodesšššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 2š 32,256
š vnodemarkeršššš 0šššš 0Kšššššš -ššššš 388š 512
ššššššš mountššš 31šššš 2Kšššššš -šššššš 87š 16,32,64,128,256
ššššššššš BPFšššš 3šššš 1Kšššššš -ššššššš 3š 128
š ether_multiššš 20šššš 1Kšššššš -šššššš 22š 16,32,64
šššššš ifaddrššš 45ššš 13Kšššššš -šššššš 47š 32,64,128,256,512,4096
ššššššš ifnetšššš 4šššš 7Kšššššš -ššššššš 4š 256,2048
ššššššš clonešššš 5ššš 20Kšššššš -ššššššš 5š 4096
šššššš arpcomšššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 2š 16
šššššššššš lošššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 32
šššš pci_linkššš 16šššš 2Kšššššš -šššššš 16š 32,128
šššš routetblšš 165ššš 69Kšššššš -ššššš 220š 32,64,128,256,512
šššš in_multišššš 3šššš 1Kšššššš -ššššššš 3š 64
ššš sctp_iteršššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 4š 256
šššš sctp_ifnšššš 3šššš 1Kšššššš -ššššššš 3š 128
šššš sctp_ifašššš 5šššš 1Kšššššš -ššššššš 5š 128
šššš sctp_vrfšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 64
ššš sctp_a_itšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 4š 16
ššš hostcachešššš 1ššš 36Kšššššš -ššššššš 1
šššš syncachešššš 1šš 100Kšššššš -ššššššš 1
ššš in6_multiššš 16šššš 1Kšššššš -šššššš 16š 32,64,128
ššš acpi_perfšššš 8šššš 1Kšššššš -ššššššš 8š 64
š nfss_daemonšššš 1ššš 16Kšššššš -ššššššš 1
audit_evclassšš 150šššš 5Kšššššš -ššššš 187š 32
šššššš newblkšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 512
šššš inodedepšššš 1šš 512Kšššššš -ššššššš 1
ššššš pagedepšššš 1šš 128Kšššššš -ššššššš 1
š ufs_dirhashšš 159ššš 40Kšššššš -ššššš 981š 16,32,64,128,256,512,1024,2048
ššš ufs_mountšššš 3šš 103Kšššššš -ššššššš 3š 512,2048
ššššš UMAHashšššš 5šš 153Kšššššš -šššššš 24š 512,1024,2048,4096
ššš vm_pgdatašššš 2šš 129Kšššššš -ššššššš 2š 128
CAM dev queuešššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 128
ššššš io_apicšššš 1šššš 2Kšššššš -ššššššš 1š 2048
šššššš acpicaš 1370šš 127Kšššššš -ššš 26769š 16,32,64,128,256,512,1024
ššššš memdescšššš 1šššš 4Kšššššš -ššššššš 1š 4096
ššššš entropyš 1024ššš 64Kšššššš -šššš 1024š 64
ššššššššš msišššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 2š 128
šššš nexusdevšššš 4šššš 1Kšššššš -ššššššš 4š 16
šššš acpitaskšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 9š 64
šššš atkbddevšššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 2š 64
ššš CAM queuešššš 3šššš 1Kšššššš -ššššššš 3š 16
šššššš USBdevššš 30ššš 12Kšššššš -šššššš 30š 16,32,128,256,512
ššššššššš USBšš 124ššš 27Kšššššš -ššššš 150š 16,32,64,128,256,1024
šššššš DEVFS1ššš 89ššš 45Kšššššš -šššššš 91š 512
šššššš DEVFS3šš 103ššš 26Kšššššš -ššššš 106š 256
ššššššš DEVFSššš 14šššš 1Kšššššš -šššššš 15š 16,128
šš tmpfs namešššš 2šššš 1Kšššššš -ššššššš 2š 16
š tmpfs mountšššš 1šššš 1Kšššššš -ššššššš 1š 128
šššš ipfw_tblšššš 0šššš 0Kšššššš -ššššššš 1š 256
š IpFw/IpAcctšššš 6šššš 1Kšššššš -ššššššš 6š 64,128


web1# sysctl -a
kern.ostype: FreeBSD
kern.osrelease: 7.2-RELEASE
kern.osrevision: 199506
kern.version: FreeBSD 7.2-RELEASE #0: Fri Mayš 1 07:18:07 UTC 2009
ššš root@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC

kern.maxvnodes: 100000
kern.maxproc: 6164
kern.maxfiles: 204800
kern.argmax: 262144
kern.securelevel: -1
kern.hostname: web1.openfilm.com
kern.hostid: 1238486394
kern.clockrate: { hz = 1000, tick = 1000, profhz = 2000, stathz = 133 }
kern.posix1version: 200112
kern.ngroups: 16
kern.job_control: 1
kern.saved_ids: 0
kern.boottime: { sec = 1243782886, usec = 610689 } Sun May 31 11:14:46 2009
kern.domainname:
kern.osreldate: 702000
kern.bootfile: /boot/kernel/kernel
kern.maxfilesperproc: 200000
kern.maxprocperuid: 5547
kern.ipc.maxsockbuf: 262144
kern.ipc.sockbuf_waste_factor: 8
kern.ipc.somaxconn: 4096
kern.ipc.max_linkhdr: 16
kern.ipc.max_protohdr: 60
kern.ipc.max_hdr: 76
kern.ipc.max_datalen: 100
kern.ipc.nmbjumbo16: 3200
kern.ipc.nmbjumbo9: 6400
kern.ipc.nmbjumbop: 192000
kern.ipc.nmbclusters: 409600
kern.ipc.piperesizeallowed: 1
kern.ipc.piperesizefail: 0
kern.ipc.pipeallocfail: 0
kern.ipc.pipefragretry: 0
kern.ipc.pipekva: 131072
kern.ipc.maxpipekva: 53686272
kern.ipc.msgseg: 2048
kern.ipc.msgssz: 8
kern.ipc.msgtql: 40
kern.ipc.msgmnb: 2048
kern.ipc.msgmni: 40
kern.ipc.msgmax: 16384
kern.ipc.semaem: 16384
kern.ipc.semvmx: 32767
kern.ipc.semusz: 152
kern.ipc.semume: 10
kern.ipc.semopm: 100
kern.ipc.semmsl: 60
kern.ipc.semmnu: 30
kern.ipc.semmns: 60
kern.ipc.semmni: 10
kern.ipc.semmap: 30
kern.ipc.shm_allow_removed: 0
kern.ipc.shm_use_phys: 1
kern.ipc.shmall: 8192
kern.ipc.shmseg: 128
kern.ipc.shmmni: 192
kern.ipc.shmmin: 1
kern.ipc.shmmax: 33554432
kern.ipc.maxsockets: 25600
kern.ipc.numopensockets: 471
kern.ipc.nsfbufsused: 0
kern.ipc.nsfbufspeak: 0
kern.ipc.nsfbufs: 0
kern.dummy: 0
kern.ps_strings: 140737488355296
kern.usrstack: 140737488355328
kern.logsigexit: 1
kern.iov_max: 1024
kern.hostuuid: 44454c4c-5700-1043-8047-c8c04f504831
kern.cam.cam_srch_hi: 0
kern.cam.scsi_delay: 5000
kern.cam.cd.retry_count: 4
kern.cam.cd.changer.max_busy_seconds: 15
kern.cam.cd.changer.min_busy_seconds: 5
kern.cam.da.da_send_ordered: 1
kern.cam.da.default_timeout: 60
kern.cam.da.retry_count: 4
kern.dcons.poll_hz: 100
kern.disks: mfid0
kern.geom.collectstats: 1
kern.geom.debugflags: 0
kern.geom.label.debug: 0
kern.elf64.fallback_brand: -1
kern.init_shutdown_timeout: 120
kern.init_path: /sbin/init:/sbin/oinit:/sbin/init.bak:/rescue/init:/stand/sysinstall
kern.acct_suspended: 0
kern.acct_configured: 0
kern.acct_chkfreq: 15
kern.acct_resume: 4
kern.acct_suspend: 2
kern.cp_times: 118241 1012 27338 1520 553169 109587 1186 18269 3470 568764 83135 1775 19159 1288 595703 50590 2142 14389 742 633197 28081 895 10935 713 660498 8962 244 4417 3286 684213 10018 242 6720 406 683647 9765 0 4968 387 685913
kern.cp_time: 418379 7496 106195 11812 5065104
kern.openfiles: 235
kern.kq_calloutmax: 4096
kern.ps_arg_cache_limit: 256
kern.stackprot: 7
kern.randompid: 0
kern.lastpid: 9430
kern.ktrace.request_pool: 100
kern.ktrace.genio_size: 4096
kern.module_path: /boot/kernel;/boot/modules
kern.malloc_count: 243
kern.fallback_elf_brand: -1
kern.features.compat_freebsd6: 1
kern.features.compat_freebsd5: 1
kern.features.compat_freebsd4: 1
kern.maxusers: 384
kern.ident: GENERIC
kern.kstack_pages: 4
kern.shutdown.kproc_shutdown_wait: 60
kern.shutdown.poweroff_delay: 5000
kern.sync_on_panic: 0
kern.corefile: %N.core
kern.nodump_coredump: 0
kern.coredump: 1
kern.sugid_coredump: 0
kern.sigqueue.alloc_fail: 0
kern.sigqueue.overflow: 0
kern.sigqueue.preallocate: 1024
kern.sigqueue.max_pending_per_proc: 128
kern.forcesigexit: 1
kern.fscale: 2048
kern.timecounter.tick: 1
kern.timecounter.choice: TSC(-100) HPET(900) ACPI-fast(1000) i8254(0) dummy(-1000000)
kern.timecounter.hardware: ACPI-fast
kern.timecounter.stepwarnings: 0
kern.timecounter.tc.i8254.mask: 65535
kern.timecounter.tc.i8254.counter: 14261
kern.timecounter.tc.i8254.frequency: 1193182
kern.timecounter.tc.i8254.quality: 0
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.mask: 16777215
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.counter: 9493892
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.frequency: 3579545
kern.timecounter.tc.ACPI-fast.quality: 1000
kern.timecounter.tc.HPET.mask: 4294967295
kern.timecounter.tc.HPET.counter: 2815030312
kern.timecounter.tc.HPET.frequency: 14318180
kern.timecounter.tc.HPET.quality: 900
kern.timecounter.tc.TSC.mask: 4294967295
kern.timecounter.tc.TSC.counter: 414728216
kern.timecounter.tc.TSC.frequency: 2496258645
kern.timecounter.tc.TSC.quality: -100
kern.timecounter.smp_tsc: 0
kern.timecounter.invariant_tsc: 0
kern.threads.virtual_cpu: 8
kern.threads.max_threads_hits: 0
kern.threads.max_threads_per_proc: 1500
kern.ccpu: 0
kern.sched.preemption: 1
kern.sched.topology: 0
kern.sched.steal_thresh: 3
kern.sched.steal_idle: 1
kern.sched.steal_htt: 1
kern.sched.balance_interval: 133
kern.sched.balance: 1
kern.sched.tryself: 1
kern.sched.affinity: 3
kern.sched.pick_pri: 1
kern.sched.preempt_thresh: 64
kern.sched.interact: 30
kern.sched.slice: 13
kern.sched.name: ULE
kern.devstat.version: 6
kern.devstat.generation: 94
kern.devstat.numdevs: 1
kern.kobj_methodcount: 148
kern.log_wakeups_per_second: 5
kern.sgrowsiz: 131072
kern.maxssiz: 536870912
kern.dflssiz: 8388608
kern.maxdsiz: 34359738368
kern.dfldsiz: 134217728
kern.maxtsiz: 134217728
kern.maxbcache: 419430400
kern.maxswzone: 33554432
kern.nswbuf: 256
kern.nbuf: 25600
kern.ncallout: 18508
kern.hz: 1000
kern.msgbuf_clear: 0
kern.msgbuf:
kern.always_console_output: 0
kern.log_console_output: 1
kern.smp.forward_roundrobin_enabled: 1
kern.smp.forward_signal_enabled: 1
kern.smp.cpus: 8
kern.smp.disabled: 0
kern.smp.active: 1
kern.smp.maxcpus: 16
kern.smp.maxid: 7
kern.nselcoll: 101562
kern.tty_nout: 357821
kern.tty_nin: 617
kern.drainwait: 300
kern.constty_wakeups_per_second: 5
kern.consmsgbuf_size: 8192
kern.consmute: 0
kern.console: consolectl,dcons,/dcons,consolectl,ttyd0,
kern.minvnodes: 25000
kern.metadelay: 28
kern.dirdelay: 29
kern.filedelay: 30
kern.chroot_allow_open_directories: 1
kern.rpc.invalid: 0
kern.rpc.unexpected: 0
kern.rpc.timeouts: 0
kern.rpc.request: 0
kern.rpc.retries: 0
kern.elf32.fallback_brand: -1
kern.random.yarrow.gengateinterval: 10
kern.random.yarrow.bins: 10
kern.random.yarrow.fastthresh: 192
kern.random.yarrow.slowthresh: 256
kern.random.yarrow.slowoverthresh: 2
kern.random.sys.seeded: 1
kern.random.sys.harvest.ethernet: 1
kern.random.sys.harvest.point_to_point: 1
kern.random.sys.harvest.interrupt: 1
kern.random.sys.harvest.swi: 0
vm.vmtotal:
System wide totals computed every five seconds: (values in kilobytes)
===============================================
Processes:ššššššššššššš (RUNQ: 3 Disk Wait: 5 Page Wait: 0 Sleep: 66)
Virtual Memory:šššššššš (Total: 14593000K, Active 1912072K)
Real Memory:ššššššššššš (Total: 754648K Active 686448K)
Shared Virtual Memory:š (Total: 67080K Active: 52852K)
Shared Real Memory:šššš (Total: 33564K Active: 29800K)
Free Memory Pages:ššššš 30783500K

vm.loadavg: { 1.08 0.80 0.74 }
vm.v_free_min: 51237
vm.v_free_target: 215574
vm.v_free_reserved: 10626
vm.v_inactive_target: 323361
vm.v_cache_min: 215574
vm.v_cache_max: 431148
vm.v_pageout_free_min: 34
vm.pageout_algorithm: 0
vm.swap_enabled: 1
vm.kmem_size_scale: 3
vm.kmem_size_max: 3865468109
vm.kmem_size_min: 0
vm.kmem_size: 1073741824
vm.nswapdev: 1
vm.dmmax: 32
vm.swap_async_max: 4
vm.zone_count: 87
vm.swap_idle_threshold2: 10
vm.swap_idle_threshold1: 2
vm.exec_map_entries: 16
vm.stats.misc.zero_page_count: 787
vm.stats.misc.cnt_prezero: 0
vm.stats.vm.v_kthreadpages: 0
vm.stats.vm.v_rforkpages: 0
vm.stats.vm.v_vforkpages: 131858
vm.stats.vm.v_forkpages: 2157234
vm.stats.vm.v_kthreads: 51
vm.stats.vm.v_rforks: 0
vm.stats.vm.v_vforks: 627
vm.stats.vm.v_forks: 8752
vm.stats.vm.v_interrupt_free_min: 2
vm.stats.vm.v_pageout_free_min: 34
vm.stats.vm.v_cache_max: 431148
vm.stats.vm.v_cache_min: 215574
vm.stats.vm.v_cache_count: 71
vm.stats.vm.v_inactive_count: 185474
vm.stats.vm.v_inactive_target: 323361
vm.stats.vm.v_active_count: 146124
vm.stats.vm.v_wire_count: 94925
vm.stats.vm.v_free_count: 7695802
vm.stats.vm.v_free_min: 51237
vm.stats.vm.v_free_target: 215574
vm.stats.vm.v_free_reserved: 10626
vm.stats.vm.v_page_count: 8122465
vm.stats.vm.v_page_size: 4096
vm.stats.vm.v_tfree: 14780218
vm.stats.vm.v_pfree: 3122991
vm.stats.vm.v_dfree: 0
vm.stats.vm.v_tcached: 6891
vm.stats.vm.v_pdpages: 0
vm.stats.vm.v_pdwakeups: 0
vm.stats.vm.v_reactivated: 6347
vm.stats.vm.v_intrans: 439
vm.stats.vm.v_vnodepgsout: 9450
vm.stats.vm.v_vnodepgsin: 64988
vm.stats.vm.v_vnodeout: 3054
vm.stats.vm.v_vnodein: 41737
vm.stats.vm.v_swappgsout: 0
vm.stats.vm.v_swappgsin: 0
vm.stats.vm.v_swapout: 0
vm.stats.vm.v_swapin: 0
vm.stats.vm.v_ozfod: 0
vm.stats.vm.v_zfod: 11449316
vm.stats.vm.v_cow_optim: 734
vm.stats.vm.v_cow_faults: 802083
vm.stats.vm.v_vm_faults: 12682626
vm.stats.sys.v_soft: 3479799
vm.stats.sys.v_intr: 4221951
vm.stats.sys.v_syscall: 181713284
vm.stats.sys.v_trap: 13688876
vm.stats.sys.v_swtch: 32496756
vm.stats.object.bypasses: 8766
vm.stats.object.collapses: 48368
vm.v_free_severe: 30931
vm.max_proc_mmap: 95869
vm.old_msync: 0
vm.msync_flush_flags: 3
vm.boot_pages: 48
vm.max_wired: 2702213
vm.pageout_lock_miss: 0
vm.disable_swapspace_pageouts: 0
vm.defer_swapspace_pageouts: 0
vm.swap_idle_enabled: 0
vm.pageout_stats_interval: 5
vm.pageout_full_stats_interval: 20
vm.pageout_stats_max: 215574
vm.max_launder: 32
vm.phys_segs:
SEGMENT 0:

start:šššš 0x1000
end:šššššš 0x9c000
free list: 0xffffffff80b564c8

SEGMENT 1:

start:šššš 0xd2a000
end:šššššš 0x1000000
free list: 0xffffffff80b564c8

SEGMENT 2:

start:šššš 0x1000000
end:šššššš 0x7fb50000
free list: 0xffffffff80b56120

SEGMENT 3:

start:šššš 0x100000000
end:šššššš 0x8401a0000
free list: 0xffffffff80b56120

vm.phys_free:
FREE LIST 0:

š ORDER (SIZE)š |š NUMBER
ššššššššššššššš |š POOL 0š |š POOL 1š |š POOL 2
--ššššššššššš -- --ššššš -- --ššššš -- --ššššš --
š 12 ( 16384K)š |ššš 1822š |šššššš 0š |šššššš 0
š 11 (š 8192K)š |ššššš 14š |šššššš 1š |šššššš 0
š 10 (š 4096K)š |šššššš 8š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 9 (š 2048K)š |ššššš 16š |šššššš 1š |šššššš 0
šš 8 (š 1024K)š |šššššš 1š |šššššš 1š |šššššš 0
šš 7 (šš 512K)š |šššššš 0š |šššššš 2š |šššššš 0
šš 6 (šš 256K)š |šššššš 0š |šššššš 1š |šššššš 0
šš 5 (šš 128K)š |ššššš 12š |šššššš 3š |šššššš 0
šš 4 (ššš 64K)š |ššššš 14š |šššššš 9š |šššššš 0
šš 3 (ššš 32K)š |ššššš 45š |ššššš 43š |šššššš 1
šš 2 (ššš 16K)š |šššš 158š |ššššš 19š |šššššš 3
šš 1 (šššš 8K)š |ššš 2832š |ššššš 47š |ššššš 17
šš 0 (šššš 4K)š |ššš 6225š |šššššš 5š |šššš 138

FREE LIST 1:

š ORDER (SIZE)š |š NUMBER
ššššššššššššššš |š POOL 0š |š POOL 1š |š POOL 2
--ššššššššššš -- --ššššš -- --ššššš -- --ššššš --
š 12 ( 16384K)š |šššššš 0š |šššššš 0š |šššššš 0
š 11 (š 8192K)š |šššššš 0š |šššššš 0š |šššššš 0
š 10 (š 4096K)š |šššššš 0š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 9 (š 2048K)š |šššššš 1š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 8 (š 1024K)š |šššššš 0š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 7 (šš 512K)š |šššššš 1š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 6 (šš 256K)š |šššššš 2š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 5 (šš 128K)š |šššššš 1š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 4 (ššš 64K)š |šššššš 3š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 3 (ššš 32K)š |šššššš 2š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 2 (ššš 16K)š |šššššš 3š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 1 (šššš 8K)š |šššššš 2š |šššššš 0š |šššššš 0
šš 0 (šššš 4K)š |šššššš 1š |šššššš 0š |šššššš 0

vm.reserv.reclaimed: 0
vm.reserv.partpopq:
LEVELšššš SIZEš NUMBER

šš -1: 676764K,ššš 376

vm.reserv.freed: 97568
vm.reserv.broken: 9
vm.idlezero_enable: 0
vm.kvm_free: 4661964800
vm.kvm_size: 6442446848
vm.pmap.pmap_collect_active: 0
vm.pmap.pmap_collect_inactive: 0
vm.pmap.pv_entry_spare: 16036
vm.pmap.pv_entry_allocs: 23118569
vm.pmap.pv_entry_frees: 22859589
vm.pmap.pc_chunk_tryfail: 0
vm.pmap.pc_chunk_frees: 94280
vm.pmap.pc_chunk_allocs: 95917
vm.pmap.pc_chunk_count: 1637
vm.pmap.pv_entry_count: 258980
vm.pmap.pde.promotions: 0
vm.pmap.pde.p_failures: 0
vm.pmap.pde.mappings: 0
vm.pmap.pde.demotions: 0
vm.pmap.shpgperproc: 200
vm.pmap.pv_entry_max: 9355265
vm.pmap.pg_ps_enabled: 0
vfs.nfs4.access_cache_timeout: 60
vfs.nfs.downdelayinitial: 12
vfs.nfs.downdelayinterval: 30
vfs.nfs.skip_wcc_data_onerr: 1
vfs.nfs.nfs3_jukebox_delay: 10
vfs.nfs.reconnects: 0
vfs.nfs.bufpackets: 4
vfs.nfs.realign_count: 0
vfs.nfs.realign_test: 0
vfs.nfs.defect: 0
vfs.nfs.iodmax: 20
vfs.nfs.iodmin: 0
vfs.nfs.iodmaxidle: 120
vfs.nfs.diskless_rootpath:
vfs.nfs.diskless_valid: 0
vfs.nfs.nfs_ip_paranoia: 1
vfs.nfs.nfs_directio_allow_mmap: 1
vfs.nfs.nfs_directio_enable: 0
vfs.nfs.clean_pages_on_close: 1
vfs.nfs.nfsv3_commit_on_close: 0
vfs.nfs.prime_access_cache: 1
vfs.nfs.access_cache_timeout: 60
vfs.ufs.dirhash_docheck: 0
vfs.ufs.dirhash_mem: 738417
vfs.ufs.dirhash_maxmem: 2097152
vfs.ufs.dirhash_minsize: 2560
vfs.devfs.rule_depth: 1
vfs.devfs.generation: 93
vfs.pfs.trace: 0
vfs.pfs.vncache.misses: 0
vfs.pfs.vncache.hits: 0
vfs.pfs.vncache.maxentries: 0
vfs.pfs.vncache.entries: 0
vfs.flushwithdeps: 0
vfs.getnewbufrestarts: 0
vfs.getnewbufcalls: 3677445
vfs.hifreebuffers: 2854
vfs.lofreebuffers: 1427
vfs.numfreebuffers: 22354
vfs.dirtybufthresh: 5778
vfs.hidirtybuffers: 6420
vfs.lodirtybuffers: 3210
vfs.numdirtybuffers: 3244
vfs.recursiveflushes: 407947
vfs.altbufferflushes: 0
vfs.bdwriteskip: 0
vfs.dirtybufferflushes: 0
vfs.hirunningspace: 1048576
vfs.lorunningspace: 524288
vfs.bufdefragcnt: 0
vfs.buffreekvacnt: 0
vfs.bufreusecnt: 25556
vfs.hibufspace: 418775040
vfs.lobufspace: 418709504
vfs.maxmallocbufspace: 20938752
vfs.bufmallocspace: 0
vfs.maxbufspace: 419430400
vfs.bufspace: 418709504
vfs.runningbufspace: 0
vfs.vmiodirenable: 1
vfs.cache.numfullpathfound: 809628
vfs.cache.numfullpathfail4: 0
vfs.cache.numfullpathfail2: 0
vfs.cache.numfullpathfail1: 0
vfs.cache.numfullpathcalls: 809628
vfs.cache.nchstats: 55657756 443838 261903 0 13439578 0 6138211 6349490
vfs.cache.numneghits: 443838
vfs.cache.numnegzaps: 85443
vfs.cache.numposhits: 55657756
vfs.cache.numposzaps: 176460
vfs.cache.nummisszap: 4387
vfs.cache.nummiss: 13435191
vfs.cache.numchecks: 95682824
vfs.cache.dotdothits: 2865
vfs.cache.dothits: 126254
vfs.cache.numcalls: 69932194
vfs.cache.numcache: 86600
vfs.cache.numneg: 1184
vfs.read_max: 8
vfs.write_behind: 1
vfs.lookup_shared: 0
vfs.usermount: 0
vfs.worklist_len: 34
vfs.timestamp_precision: 0
vfs.reassignbufcalls: 2394182
vfs.freevnodes: 25000
vfs.wantfreevnodes: 25000
vfs.numvnodes: 85747
vfs.nfsrv.nfs_privport: 0
vfs.nfsrv.commit_miss: 0
vfs.nfsrv.commit_blks: 0
vfs.nfsrv.async: 0
vfs.nfsrv.realign_count: 0
vfs.nfsrv.realign_test: 0
vfs.nfsrv.gatherdelay_v3: 0
vfs.nfsrv.gatherdelay: 10000
vfs.ffs.doreallocblks: 1
vfs.ffs.doasyncfree: 1
vfs.ffs.compute_summary_at_mount: 0
net.local.stream.recvspace: 8192
net.local.stream.sendspace: 8192
net.local.dgram.recvspace: 4096
net.local.dgram.maxdgram: 2048
net.local.recycled: 0
net.local.taskcount: 0
net.local.inflight: 0
net.inet.ip.portrange.randomtime: 45
net.inet.ip.portrange.randomcps: 10
net.inet.ip.portrange.randomized: 1
net.inet.ip.portrange.reservedlow: 0
net.inet.ip.portrange.reservedhigh: 1023
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.lowlast: 600
net.inet.ip.portrange.lowfirst: 1023
net.inet.ip.forwarding: 0
net.inet.ip.redirect: 1
net.inet.ip.ttl: 64
net.inet.ip.rtexpire: 3600
net.inet.ip.rtminexpire: 10
net.inet.ip.rtmaxcache: 128
net.inet.ip.sourceroute: 0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 50
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
net.inet.ip.accept_sourceroute: 0
net.inet.ip.keepfaith: 0
net.inet.ip.gifttl: 30
net.inet.ip.same_prefix_carp_only: 0
net.inet.ip.subnets_are_local: 0
net.inet.ip.fastforwarding: 0
net.inet.ip.maxfragpackets: 12800
net.inet.ip.maxfragsperpacket: 16
net.inet.ip.fragpackets: 0
net.inet.ip.check_interface: 0
net.inet.ip.random_id: 0
net.inet.ip.sendsourcequench: 0
net.inet.ip.process_options: 1
net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 5
net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 10
net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 300
net.inet.ip.fw.static_count: 6
net.inet.ip.fw.dyn_max: 4096
net.inet.ip.fw.dyn_count: 0
net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.tables_max: 128
net.inet.ip.fw.default_rule: 65535
net.inet.ip.fw.verbose_limit: 0
net.inet.ip.fw.verbose: 0
net.inet.ip.fw.one_pass: 1
net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100
net.inet.ip.fw.enable: 0
net.inet.icmp.maskrepl: 0
net.inet.icmp.icmplim: 200
net.inet.icmp.bmcastecho: 0
net.inet.icmp.quotelen: 8
net.inet.icmp.reply_from_interface: 0
net.inet.icmp.reply_src:
net.inet.icmp.icmplim_output: 1
net.inet.icmp.log_redirect: 0
net.inet.icmp.drop_redirect: 0
net.inet.icmp.maskfake: 0
net.inet.tcp.rfc1323: 1
net.inet.tcp.mssdflt: 512
net.inet.tcp.keepidle: 7200000
net.inet.tcp.keepintvl: 75000
net.inet.tcp.sendspace: 16384
net.inet.tcp.recvspace: 8192
net.inet.tcp.keepinit: 75000
net.inet.tcp.delacktime: 100
net.inet.tcp.v6mssdflt: 1024
net.inet.tcp.hostcache.purge: 0
net.inet.tcp.hostcache.prune: 300
net.inet.tcp.hostcache.expire: 3600
net.inet.tcp.hostcache.count: 227
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.hostcache.hashsize: 512
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.recvbuf_max: 262144
net.inet.tcp.recvbuf_inc: 16384
net.inet.tcp.recvbuf_auto: 0
net.inet.tcp.insecure_rst: 0
net.inet.tcp.rfc3390: 1
net.inet.tcp.rfc3042: 1
net.inet.tcp.drop_synfin: 0
net.inet.tcp.delayed_ack: 1
net.inet.tcp.blackhole: 0
net.inet.tcp.log_in_vain: 0
net.inet.tcp.sendbuf_max: 262144
net.inet.tcp.sendbuf_inc: 8192
net.inet.tcp.sendbuf_auto: 1
net.inet.tcp.tso: 1
net.inet.tcp.newreno: 1
net.inet.tcp.local_slowstart_flightsize: 4
net.inet.tcp.slowstart_flightsize: 1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery: 1
net.inet.tcp.reass.overflows: 0
net.inet.tcp.reass.maxqlen: 48
net.inet.tcp.reass.cursegments: 0
net.inet.tcp.reass.maxsegments: 25600
net.inet.tcp.sack.globalholes: 0
net.inet.tcp.sack.globalmaxholes: 65536
net.inet.tcp.sack.maxholes: 128
net.inet.tcp.sack.enable: 1
net.inet.tcp.inflight.stab: 20
net.inet.tcp.inflight.max: 1073725440
net.inet.tcp.inflight.min: 6144
net.inet.tcp.inflight.rttthresh: 10
net.inet.tcp.inflight.debug: 0
net.inet.tcp.inflight.enable: 1
net.inet.tcp.isn_reseed_interval: 0
net.inet.tcp.icmp_may_rst: 1
net.inet.tcp.pcbcount: 622
net.inet.tcp.do_tcpdrain: 1
net.inet.tcp.tcbhashsize: 32768
net.inet.tcp.log_debug: 0
net.inet.tcp.minmss: 216
net.inet.tcp.syncache.rst_on_sock_fail: 1
net.inet.tcp.syncache.rexmtlimit: 3
net.inet.tcp.syncache.hashsize: 512
net.inet.tcp.syncache.count: 1
net.inet.tcp.syncache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.syncookies_only: 0
net.inet.tcp.syncookies: 1
net.inet.tcp.timer_race: 0
net.inet.tcp.finwait2_timeout: 60000
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle: 0
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.inet.tcp.rexmit_slop: 200
net.inet.tcp.rexmit_min: 30
net.inet.tcp.msl: 30000
net.inet.tcp.nolocaltimewait: 0
net.inet.tcp.maxtcptw: 5120
net.inet.udp.checksum: 1
net.inet.udp.maxdgram: 9216
net.inet.udp.recvspace: 42080
net.inet.udp.soreceive_dgram_enabled: 1
net.inet.udp.blackhole: 0
net.inet.udp.log_in_vain: 0
net.inet.sctp.nat_friendly_init: 1
net.inet.sctp.enable_sack_immediately: 0
net.inet.sctp.udp_tunneling_port: 0
net.inet.sctp.udp_tunneling_for_client_enable: 0
net.inet.sctp.mobility_fasthandoff: 0
net.inet.sctp.mobility_base: 0
net.inet.sctp.default_frag_interleave: 1
net.inet.sctp.default_cc_module: 0
net.inet.sctp.log_level: 0
net.inet.sctp.max_retran_chunk: 30
net.inet.sctp.min_residual: 1452
net.inet.sctp.strict_data_order: 0
net.inet.sctp.abort_at_limit: 0
net.inet.sctp.hb_max_burst: 4
net.inet.sctp.do_sctp_drain: 1
net.inet.sctp.max_chained_mbufs: 5
net.inet.sctp.abc_l_var: 1
net.inet.sctp.nat_friendly: 1
net.inet.sctp.auth_disable: 0
net.inet.sctp.asconf_auth_nochk: 0
net.inet.sctp.early_fast_retran_msec: 250
net.inet.sctp.early_fast_retran: 0
net.inet.sctp.cwnd_maxburst: 1
net.inet.sctp.cmt_pf: 0
net.inet.sctp.cmt_use_dac: 0
net.inet.sctp.nr_sack_on_off: 0
net.inet.sctp.cmt_on_off: 0
net.inet.sctp.outgoing_streams: 10
net.inet.sctp.add_more_on_output: 1452
net.inet.sctp.path_rtx_max: 5
net.inet.sctp.assoc_rtx_max: 10
net.inet.sctp.init_rtx_max: 8
net.inet.sctp.valid_cookie_life: 60000
net.inet.sctp.init_rto_max: 60000
net.inet.sctp.rto_initial: 3000
net.inet.sctp.rto_min: 1000
net.inet.sctp.rto_max: 60000
net.inet.sctp.secret_lifetime: 3600
net.inet.sctp.shutdown_guard_time: 180
net.inet.sctp.pmtu_raise_time: 600
net.inet.sctp.heartbeat_interval: 30000
net.inet.sctp.asoc_resource: 10
net.inet.sctp.sys_resource: 1000
net.inet.sctp.sack_freq: 2
net.inet.sctp.delayed_sack_time: 200
net.inet.sctp.chunkscale: 10
net.inet.sctp.min_split_point: 2904
net.inet.sctp.pcbhashsize: 256
net.inet.sctp.tcbhashsize: 1024
net.inet.sctp.maxchunks: 3200
net.inet.sctp.maxburst: 4
net.inet.sctp.peer_chkoh: 256
net.inet.sctp.strict_init: 1
net.inet.sctp.loopback_nocsum: 1
net.inet.sctp.strict_sacks: 1
net.inet.sctp.ecn_nonce: 0
net.inet.sctp.ecn_enable: 1
net.inet.sctp.auto_asconf: 1
net.inet.sctp.recvspace: 233016
net.inet.sctp.sendspace: 233016
net.inet.raw.recvspace: 9216
net.inet.raw.maxdgram: 9216
net.inet.accf.unloadable: 0
net.inet.accf.http.parsehttpversion: 1
net.link.generic.system.ifcount: 3
net.link.ether.inet.log_arp_permanent_modify: 1
net.link.ether.inet.log_arp_movements: 1
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface: 1
net.link.ether.inet.proxyall: 0
net.link.ether.inet.useloopback: 1
net.link.ether.inet.maxtries: 5
net.link.ether.inet.max_age: 1200
net.link.ether.ipfw: 0
net.link.gif.parallel_tunnels: 0
net.link.gif.max_nesting: 1
net.link.log_link_state_change: 1
net.link.tun.devfs_cloning: 1
net.inet6.ip6.forwarding: 0
net.inet6.ip6.redirect: 1
net.inet6.ip6.hlim: 64
net.inet6.ip6.maxfragpackets: 102400
net.inet6.ip6.accept_rtadv: 0
net.inet6.ip6.keepfaith: 0
net.inet6.ip6.log_interval: 5
net.inet6.ip6.hdrnestlimit: 15
net.inet6.ip6.dad_count: 1
net.inet6.ip6.auto_flowlabel: 1
net.inet6.ip6.defmcasthlim: 1
net.inet6.ip6.gifhlim: 30
net.inet6.ip6.kame_version: FreeBSD
net.inet6.ip6.use_deprecated: 1
net.inet6.ip6.rr_prune: 5
net.inet6.ip6.v6only: 1
net.inet6.ip6.rtexpire: 3600
net.inet6.ip6.rtminexpire: 10
net.inet6.ip6.rtmaxcache: 128
net.inet6.ip6.use_tempaddr: 0
net.inet6.ip6.temppltime: 86400
net.inet6.ip6.tempvltime: 604800
net.inet6.ip6.auto_linklocal: 0
net.inet6.ip6.prefer_tempaddr: 0
net.inet6.ip6.use_defaultzone: 0
net.inet6.ip6.maxfrags: 102400
net.inet6.ip6.mcast_pmtu: 0
net.inet6.ip6.fw.enable: 1
net.inet6.ip6.fw.deny_unknown_exthdrs: 1
net.inet6.icmp6.rediraccept: 1
net.inet6.icmp6.redirtimeout: 600
net.inet6.icmp6.nd6_prune: 1
net.inet6.icmp6.nd6_delay: 5
net.inet6.icmp6.nd6_umaxtries: 3
net.inet6.icmp6.nd6_mmaxtries: 3
net.inet6.icmp6.nd6_useloopback: 1
net.inet6.icmp6.nodeinfo: 3
net.inet6.icmp6.errppslimit: 100
net.inet6.icmp6.nd6_maxnudhint: 0
net.inet6.icmp6.nd6_debug: 0
net.inet6.icmp6.nd6_maxqueuelen: 1
net.inet6.icmp6.nd6_onlink_ns_rfc4861: 0
net.bpf.maxinsns: 512
net.bpf.maxbufsize: 524288
net.bpf.bufsize: 4096
net.isr.swi_count: 2359594
net.isr.drop: 0
net.isr.queued: 2530801
net.isr.deferred: 0
net.isr.directed: 1313732
net.isr.count: 1313730
net.isr.direct: 1
net.raw.recvspace: 8192
net.raw.sendspace: 8192
net.my_fibnum: 0
net.add_addr_allfibs: 1
net.fibs: 1
net.route.netisr_maxqlen: 256
net.wlan.recv_bar: 1
net.wlan.debug: 0
debug.acpi.semaphore_debug: 0
debug.acpi.suspend_bounce: 0
debug.acpi.do_powerstate: 1
debug.acpi.acpi_ca_version: 20070320
debug.acpi.ec.timeout: 750
debug.acpi.ec.polled: 0
debug.acpi.ec.burst: 0
debug.acpi.batt.batt_sleep_ms: 0
debug.firewire_debug: 0
debug.fwmem_debug: 0
debug.if_fwe_debug: 0
debug.if_fwip_debug: 0
debug.sbp_debug: 0
debug.mddebug: 0
debug.elf64_legacy_coredump: 0
debug.elf64_trace: 0
debug.bootverbose: 0
debug.boothowto: 0
debug.cpufreq.verbose: 0
debug.cpufreq.lowest: 0
debug.sizeof.cdev_priv: 376
debug.sizeof.cdev: 288
debug.sizeof.g_bioq: 72
debug.sizeof.g_consumer: 96
debug.sizeof.g_provider: 136
debug.sizeof.g_geom: 136
debug.sizeof.g_class: 136
debug.sizeof.kinfo_proc: 1088
debug.sizeof.buf: 640
debug.sizeof.bio: 216
debug.sizeof.proc: 1144
debug.sizeof.vnode: 504
debug.sizeof.devstat: 288
debug.sizeof.namecache: 72
debug.to_avg_mpcalls: 1235
debug.to_avg_mtxcalls: 0
debug.to_avg_gcalls: 999
debug.to_avg_depth: 2280
debug.umtx.umtx_pi_allocated: 0
debug.kdb.stop_cpus: 1
debug.kdb.trap_code: 0
debug.kdb.trap: 0
debug.kdb.panic: 0
debug.kdb.enter: 0
debug.kdb.current:
debug.kdb.available:
debug.rman_debug: 0
debug.ttydebug: 0
debug.disablefullpath: 0
debug.disablecwd: 0
debug.vfscache: 1
debug.numcachehv: 28462
debug.numcache: 86661
debug.numneg: 1184
debug.ncnegfactor: 16
debug.nchash: 131071
debug.vnlru_nowhere: 0
debug.rush_requests: 0
debug.mpsafevfs: 1
debug.if_tun_debug: 0
debug.nlm_debug: 0
debug.collectsnapstats: 0
debug.snapdebug: 0
debug.dopersistence: 0
debug.dir_entry: 0
debug.direct_blk_ptrs: 0
debug.inode_bitmap: 0
debug.indir_blk_ptrs: 0
debug.sync_limit_hit: 0
debug.ino_limit_hit: 0
debug.blk_limit_hit: 0
debug.ino_limit_push: 0
debug.blk_limit_push: 0
debug.worklist_push: 0
debug.maxindirdeps: 50
debug.tickdelay: 2
debug.max_softdeps: 400000
debug.dobkgrdwrite: 1
debug.bigcgs: 0
debug.dircheck: 0
debug.minidump: 1
debug.stop_cpus_with_nmi: 1
debug.psm.pkterrthresh: 2
debug.psm.usecs: 500000
debug.psm.secs: 0
debug.psm.errusecs: 0
debug.psm.errsecs: 2
debug.psm.hz: 20
debug.psm.loglevel: 0
debug.fdc.settle: 0
debug.fdc.spec2: 16
debug.fdc.spec1: 175
debug.fdc.retries: 10
debug.fdc.debugflags: 0
debug.fdc.fifo: 8
debug.elf32_legacy_coredump: 0
debug.elf32_trace: 0
hw.machine: amd64
hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPUšššššššššš L5420š @ 2.50GHz
hw.ncpu: 8
hw.byteorder: 1234
hw.physmem: 34341654528
hw.usermem: 33952423936
hw.pagesize: 4096
hw.floatingpoint: 1
hw.machine_arch: amd64
hw.realmem: 36507222016
hw.aac.iosize_max: 65536
hw.amr.force_sg32: 0
hw.an.an_cache_iponly: 1
hw.an.an_cache_mcastonly: 0
hw.an.an_cache_mode: dbm
hw.an.an_dump: off
hw.ata.wc: 1
hw.ata.atapi_dma: 1
hw.ata.ata_dma_check_80pin: 1
hw.ata.ata_dma: 1
hw.ath.txbuf: 200
hw.ath.rxbuf: 40
hw.ath.regdomain: 0
hw.ath.countrycode: 0
hw.ath.xchanmode: 1
hw.ath.outdoor: 1
hw.ath.calibrate: 30
hw.ath.hal.swba_backoff: 0
hw.ath.hal.sw_brt: 10
hw.ath.hal.dma_brt: 2
hw.bce.msi_enable: 1
hw.bce.tso_enable: 1
hw.bge.allow_asf: 0
hw.cardbus.cis_debug: 0
hw.cardbus.debug: 0
hw.cs.recv_delay: 570
hw.cs.ignore_checksum_failure: 0
hw.cs.debug: 0
hw.firewire.hold_count: 3
hw.firewire.try_bmr: 1
hw.firewire.fwmem.speed: 2
hw.firewire.fwmem.eui64_lo: 0
hw.firewire.fwmem.eui64_hi: 0
hw.firewire.phydma_enable: 1
hw.firewire.nocyclemaster: 0
hw.firewire.fwe.rx_queue_len: 128
hw.firewire.fwe.tx_speed: 2
hw.firewire.fwe.stream_ch: 1
hw.firewire.fwip.rx_queue_len: 128
hw.firewire.sbp.tags: 0
hw.firewire.sbp.use_doorbell: 0
hw.firewire.sbp.scan_delay: 500
hw.firewire.sbp.login_delay: 1000
hw.firewire.sbp.exclusive_login: 1
hw.firewire.sbp.max_speed: -1
hw.firewire.sbp.auto_login: 1
hw.mfi.max_cmds: 128
hw.mfi.event_class: 0
hw.mfi.event_locale: 65535
hw.pccard.cis_debug: 0
hw.pccard.debug: 0
hw.cbb.debug: 0
hw.cbb.start_32_io: 4096
hw.cbb.start_16_io: 256
hw.cbb.start_memory: 2281701376
hw.pcic.pd6722_vsense: 1
hw.pcic.intr_mask: 57016
hw.pci.honor_msi_blacklist: 1
hw.pci.enable_msix: 1
hw.pci.enable_msi: 1
hw.pci.do_power_resume: 1
hw.pci.do_power_nodriver: 0
hw.pci.enable_io_modes: 1
hw.pci.host_mem_start: 2147483648
hw.syscons.kbd_debug: 1
hw.syscons.kbd_reboot: 1
hw.syscons.bell: 1
hw.syscons.saver.keybonly: 1
hw.syscons.sc_no_suspend_vtswitch: 0
hw.usb.uplcom.interval: 100
hw.usb.uvscom.interval: 100
hw.usb.uvscom.opktsize: 8
hw.wi.debug: 0
hw.wi.txerate: 0
hw.xe.debug: 0
hw.intr_storm_threshold: 1000
hw.availpages: 8384193
hw.bus.devctl_disable: 0
hw.ste.rxsyncs: 0
hw.busdma.total_bpages: 8212
hw.busdma.zone0.total_bpages: 8196
hw.busdma.zone0.free_bpages: 8196
hw.busdma.zone0.reserved_bpages: 0
hw.busdma.zone0.active_bpages: 0
hw.busdma.zone0.total_bounced: 0
hw.busdma.zone0.total_deferred: 0
hw.busdma.zone0.lowaddr: 0xffffffff
hw.busdma.zone0.alignment: 1
hw.busdma.zone0.boundary: 0
hw.busdma.zone1.total_bpages: 16
hw.busdma.zone1.free_bpages: 16
hw.busdma.zone1.reserved_bpages: 0
hw.busdma.zone1.active_bpages: 0
hw.busdma.zone1.total_bounced: 0
hw.busdma.zone1.total_deferred: 0
hw.busdma.zone1.lowaddr: 0xffffffff
hw.busdma.zone1.alignment: 2
hw.busdma.zone1.boundary: 65536
hw.clockrate: 2496
hw.instruction_sse: 1
hw.apic.enable_extint: 0
hw.psm.tap_timeout: 125000
hw.psm.tap_threshold: 25
hw.kbd.keymap_restrict_change: 0
hw.acpi.supported_sleep_state: S4 S5
hw.acpi.power_button_state: S5
hw.acpi.sleep_button_state: S4
hw.acpi.lid_switch_state: NONE
hw.acpi.standby_state: S1
hw.acpi.suspend_state: S3
hw.acpi.sleep_delay: 1
hw.acpi.s4bios: 0
hw.acpi.verbose: 0
hw.acpi.disable_on_reboot: 0
hw.acpi.handle_reboot: 0
hw.acpi.cpu.cx_lowest: C1
machdep.acpi_timer_freq: 3579545
machdep.enable_panic_key: 0
machdep.adjkerntz: 14400
machdep.wall_cmos_clock: 1
machdep.disable_rtc_set: 0
machdep.acpi_root: 991632
machdep.disable_mtrrs: 0
machdep.cpu_idle_hlt: 1
machdep.hlt_cpus: 0
machdep.prot_fault_translation: 0
machdep.panic_on_nmi: 1
machdep.tsc_freq: 2496258645
machdep.i8254_freq: 1193182
machdep.conspeed: 9600
machdep.gdbspeed: 9600
machdep.conrclk: 1843200
machdep.hlt_logical_cpus: 0
machdep.logical_cpus_mask: 238
user.cs_path: /usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:
user.bc_base_max: 99
user.bc_dim_max: 2048
user.bc_scale_max: 99
user.bc_string_max: 1000
user.coll_weights_max: 0
user.expr_nest_max: 32
user.line_max: 2048
user.re_dup_max: 255
user.posix2_version: 199212
user.posix2_c_bind: 0
user.posix2_c_dev: 0
user.posix2_char_term: 0
user.posix2_fort_dev: 0
user.posix2_fort_run: 0
user.posix2_localedef: 0
user.posix2_sw_dev: 0
user.posix2_upe: 0
user.stream_max: 20
user.tzname_max: 255
p1003_1b.asynchronous_io: 0
p1003_1b.mapped_files: 1
p1003_1b.memlock: 0
p1003_1b.memlock_range: 0
p1003_1b.memory_protection: 0
p1003_1b.message_passing: 0
p1003_1b.prioritized_io: 0
p1003_1b.priority_scheduling: 1
p1003_1b.realtime_signals: 200112
p1003_1b.semaphores: 0
p1003_1b.fsync: 0
p1003_1b.shared_memory_objects: 1
p1003_1b.synchronized_io: 0
p1003_1b.timers: 200112
p1003_1b.aio_listio_max: -1
p1003_1b.aio_max: -1
p1003_1b.aio_prio_delta_max: -1
p1003_1b.delaytimer_max: 2147483647
p1003_1b.mq_open_max: 0
p1003_1b.pagesize: 4096
p1003_1b.rtsig_max: 62
p1003_1b.sem_nsems_max: 0
p1003_1b.sem_value_max: 0
p1003_1b.sigqueue_max: 128
p1003_1b.timer_max: 32
security.jail.jailed: 0
security.jail.jail_max_af_ips: 255
security.jail.mount_allowed: 0
security.jail.chflags_allowed: 0
security.jail.allow_raw_sockets: 0
security.jail.enforce_statfs: 2
security.jail.sysvipc_allowed: 0
security.jail.socket_unixiproute_only: 1
security.jail.set_hostname_allowed: 1
security.bsd.suser_enabled: 1
security.bsd.unprivileged_proc_debug: 1
security.bsd.conservative_signals: 1
security.bsd.see_other_gids: 1
security.bsd.see_other_uids: 1
security.bsd.unprivileged_read_msgbuf: 1
security.bsd.hardlink_check_gid: 0
security.bsd.hardlink_check_uid: 0
security.bsd.unprivileged_get_quota: 0
compat.ia32.maxvmem: 0
compat.ia32.maxssiz: 67108864
compat.ia32.maxdsiz: 536870912
dev.nexus.0.%driver: nexus
dev.nexus.0.%parent: root0
dev.ram.0.%desc: System RAM
dev.ram.0.%driver: ram
dev.ram.0.%parent: nexus0
dev.acpi.0.%desc: DELL PE_SC3
dev.acpi.0.%driver: acpi
dev.acpi.0.%parent: nexus0
dev.acpi_sysresource.0.%desc: System Resource
dev.acpi_sysresource.0.%driver: acpi_sysresource
dev.acpi_sysresource.0.%location: handle=\_SB_.WHEA
dev.acpi_sysresource.0.%pnpinfo: _HID=PNP0C33 _UID=0
dev.acpi_sysresource.0.%parent: acpi0
dev.acpi_sysresource.1.%desc: System Resource
dev.acpi_sysresource.1.%driver: acpi_sysresource
dev.acpi_sysresource.1.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.SPK_
dev.acpi_sysresource.1.%pnpinfo: _HID=PNP0C01 _UID=2
dev.acpi_sysresource.1.%parent: acpi0
dev.acpi_sysresource.2.%desc: System Resource
dev.acpi_sysresource.2.%driver: acpi_sysresource
dev.acpi_sysresource.2.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.MBIO
dev.acpi_sysresource.2.%pnpinfo: _HID=PNP0C01 _UID=0
dev.acpi_sysresource.2.%parent: acpi0
dev.acpi_sysresource.3.%desc: System Resource
dev.acpi_sysresource.3.%driver: acpi_sysresource
dev.acpi_sysresource.3.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.NIPM
dev.acpi_sysresource.3.%pnpinfo: _HID=IPI0001 _UID=5
dev.acpi_sysresource.3.%parent: acpi0
dev.acpi_sysresource.4.%desc: System Resource
dev.acpi_sysresource.4.%driver: acpi_sysresource
dev.acpi_sysresource.4.%location: handle=\_SB_.PCI0.PEHB
dev.acpi_sysresource.4.%pnpinfo: _HID=PNP0C02 _UID=0
dev.acpi_sysresource.4.%parent: acpi0
dev.acpi_timer.0.%desc: 24-bit timer at 3.579545MHz
dev.acpi_timer.0.%driver: acpi_timer
dev.acpi_timer.0.%location: unknown
dev.acpi_timer.0.%pnpinfo: unknown
dev.acpi_timer.0.%parent: acpi0
dev.pci_link.0.%desc: ACPI PCI Link LK00
dev.pci_link.0.%driver: pci_link
dev.pci_link.0.%location: handle=\_SB_.LK00
dev.pci_link.0.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=1
dev.pci_link.0.%parent: acpi0
dev.pci_link.1.%desc: ACPI PCI Link LK01
dev.pci_link.1.%driver: pci_link
dev.pci_link.1.%location: handle=\_SB_.LK01
dev.pci_link.1.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=2
dev.pci_link.1.%parent: acpi0
dev.pci_link.2.%desc: ACPI PCI Link LK02
dev.pci_link.2.%driver: pci_link
dev.pci_link.2.%location: handle=\_SB_.LK02
dev.pci_link.2.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=3
dev.pci_link.2.%parent: acpi0
dev.pci_link.3.%desc: ACPI PCI Link LK03
dev.pci_link.3.%driver: pci_link
dev.pci_link.3.%location: handle=\_SB_.LK03
dev.pci_link.3.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=4
dev.pci_link.3.%parent: acpi0
dev.pci_link.4.%desc: ACPI PCI Link LK04
dev.pci_link.4.%driver: pci_link
dev.pci_link.4.%location: handle=\_SB_.LK04
dev.pci_link.4.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=5
dev.pci_link.4.%parent: acpi0
dev.pci_link.5.%desc: ACPI PCI Link LK05
dev.pci_link.5.%driver: pci_link
dev.pci_link.5.%location: handle=\_SB_.LK05
dev.pci_link.5.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=6
dev.pci_link.5.%parent: acpi0
dev.pci_link.6.%desc: ACPI PCI Link LK06
dev.pci_link.6.%driver: pci_link
dev.pci_link.6.%location: handle=\_SB_.LK06
dev.pci_link.6.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=7
dev.pci_link.6.%parent: acpi0
dev.pci_link.7.%desc: ACPI PCI Link LK07
dev.pci_link.7.%driver: pci_link
dev.pci_link.7.%location: handle=\_SB_.LK07
dev.pci_link.7.%pnpinfo: _HID=PNP0C0F _UID=8
dev.pci_link.7.%parent: acpi0
dev.acpi_hpet.0.%desc: High Precision Event Timer
dev.acpi_hpet.0.%driver: acpi_hpet
dev.acpi_hpet.0.%location: unknown
dev.acpi_hpet.0.%pnpinfo: unknown
dev.acpi_hpet.0.%parent: acpi0
dev.pcib.0.%desc: ACPI Host-PCI bridge
dev.pcib.0.%driver: pcib
dev.pcib.0.%location: handle=\_SB_.PCI0
dev.pcib.0.%pnpinfo: _HID=PNP0A03 _UID=0
dev.pcib.0.%parent: acpi0
dev.pcib.0.wake: 0
dev.pcib.1.%desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.1.%driver: pcib
dev.pcib.1.%location: slot=2 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX2
dev.pcib.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25e2 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.1.%parent: pci0
dev.pcib.2. %desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.2.%driver: pcib
dev.pcib.2.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX2.UPST
dev.pcib.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x3500 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.2.%parent: pci4
dev.pcib.3. %desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.3.%driver: pcib
dev.pcib.3.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX2.UPST.DWN1
dev.pcib.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x3510 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.3.%parent: pci5
dev.pcib.4. %desc: PCI-PCI bridge
dev.pcib.4.%driver: pcib
dev.pcib.4.%location: slot=0 function=0
dev.pcib.4.%pnpinfo: vendor=0x1166 device=0x0103 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.4.%parent: pci6
dev.pcib.5. %desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.5.%driver: pcib
dev.pcib.5.%location: slot=1 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX2.UPST.DWN2
dev.pcib.5.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x3514 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.5.%parent: pci5
dev.pcib.6. %desc: PCI-PCI bridge
dev.pcib.6.%driver: pcib
dev.pcib.6.%location: slot=0 function=3
dev.pcib.6.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x350c subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.6.%parent: pci4
dev.pcib.7. %desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.7.%driver: pcib
dev.pcib.7.%location: slot=3 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX3
dev.pcib.7.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25e3 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.7.%parent: pci0
dev.pcib.8. %desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.8.%driver: pcib
dev.pcib.8.%location: slot=4 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX4
dev.pcib.8.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f8 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.8.%parent: pci0
dev.pcib.9. %desc: PCI-PCI bridge
dev.pcib.9.%driver: pcib
dev.pcib.9.%location: slot=5 function=0
dev.pcib.9.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25e5 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.9.%parent: pci0
dev.pcib.10.%desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.10.%driver: pcib
dev.pcib.10.%location: slot=6 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX6
dev.pcib.10.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f9 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.10.%parent: pci0
dev.pcib.11.%desc: PCI-PCI bridge
dev.pcib.11.%driver: pcib
dev.pcib.11.%location: slot=7 function=0
dev.pcib.11.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25e7 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.11.%parent: pci0
dev.pcib.12.%desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.12.%driver: pcib
dev.pcib.12.%location: slot=28 function=0 handle=\_SB_.PCI0.SBEX
dev.pcib.12.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x2690 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x060400
dev.pcib.12.%parent: pci0
dev.pcib.13.%desc: PCI-PCI bridge
dev.pcib.13.%driver: pcib
dev.pcib.13.%location: slot=0 function=0
dev.pcib.13.%pnpinfo: vendor=0x1166 device=0x0103 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060400
dev.pcib.13.%parent: pci2
dev.pcib.14.%desc: ACPI PCI-PCI bridge
dev.pcib.14.%driver: pcib
dev.pcib.14.%location: slot=30 function=0 handle=\_SB_.PCI0.COMP
dev.pcib.14.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x244e subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060401
dev.pcib.14.%parent: pci0
dev.pci.0.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.0.%driver: pci
dev.pci.0.%parent: pcib0
dev.pci.0.wake: 0
dev.pci.4.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.4.%driver: pci
dev.pci.4.%parent: pcib1
dev.pci.5.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.5.%driver: pci
dev.pci.5.%parent: pcib2
dev.pci.6.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.6.%driver: pci
dev.pci.6.%parent: pcib3
dev.pci.7.%desc: PCI bus
dev.pci.7.%driver: pci
dev.pci.7.%parent: pcib4
dev.pci.8.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.8.%driver: pci
dev.pci.8.%parent: pcib5
dev.pci.9.%desc: PCI bus
dev.pci.9.%driver: pci
dev.pci.9.%parent: pcib6
dev.pci.1.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.1.%driver: pci
dev.pci.1.%parent: pcib7
dev.pci.10.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.10.%driver: pci
dev.pci.10.%parent: pcib8
dev.pci.11.%desc: PCI bus
dev.pci.11.%driver: pci
dev.pci.11.%parent: pcib9
dev.pci.12.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.12.%driver: pci
dev.pci.12.%parent: pcib10
dev.pci.13.%desc: PCI bus
dev.pci.13.%driver: pci
dev.pci.13.%parent: pcib11
dev.pci.2.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.2.%driver: pci
dev.pci.2.%parent: pcib12
dev.pci.3.%desc: PCI bus
dev.pci.3.%driver: pci
dev.pci.3.%parent: pcib13
dev.pci.14.%desc: ACPI PCI bus
dev.pci.14.%driver: pci
dev.pci.14.%parent: pcib14
dev.hostb.0.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.0.%driver: hostb
dev.hostb.0.%location: slot=0 function=0
dev.hostb.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25c0 subvendor=0x8086 subdevice=0x8086 class=0x060000
dev.hostb.0.%parent: pci0
dev.hostb.1.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.1.%driver: hostb
dev.hostb.1.%location: slot=16 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MCHD
dev.hostb.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f0 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x060000
dev.hostb.1.%parent: pci0
dev.hostb.2.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.2.%driver: hostb
dev.hostb.2.%location: slot=16 function=1 handle=\_SB_.PCI0.MCHM
dev.hostb.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f0 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x060000
dev.hostb.2.%parent: pci0
dev.hostb.3.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.3.%driver: hostb
dev.hostb.3.%location: slot=16 function=2
dev.hostb.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f0 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x060000
dev.hostb.3.%parent: pci0
dev.hostb.4.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.4.%driver: hostb
dev.hostb.4.%location: slot=17 function=0
dev.hostb.4.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f1 subvendor=0x8086 subdevice=0x8086 class=0x060000
dev.hostb.4.%parent: pci0
dev.hostb.5.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.5.%driver: hostb
dev.hostb.5.%location: slot=19 function=0
dev.hostb.5.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f3 subvendor=0x8086 subdevice=0x8086 class=0x060000
dev.hostb.5.%parent: pci0
dev.hostb.6.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.6.%driver: hostb
dev.hostb.6.%location: slot=21 function=0
dev.hostb.6.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f5 subvendor=0x8086 subdevice=0x8086 class=0x060000
dev.hostb.6.%parent: pci0
dev.hostb.7.%desc: Host to PCI bridge
dev.hostb.7.%driver: hostb
dev.hostb.7.%location: slot=22 function=0
dev.hostb.7.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x25f6 subvendor=0x8086 subdevice=0x8086 class=0x060000
dev.hostb.7.%parent: pci0
dev.bce.0.%desc: Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T (B2)
dev.bce.0.%driver: bce
dev.bce.0.%location: slot=0 function=0
dev.bce.0.%pnpinfo: vendor=0x14e4 device=0x164c subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x020000
dev.bce.0.%parent: pci7
dev.bce.0.l2fhdr_error_count: 0
dev.bce.0.mbuf_alloc_failed_count: 0
dev.bce.0.fragmented_mbuf_count: 0
dev.bce.0.dma_map_addr_rx_failed_count: 0
dev.bce.0.dma_map_addr_tx_failed_count: 0
dev.bce.0.unexpected_attention_count: 0
dev.bce.0.stat_IfHcInOctets: 43401520
dev.bce.0.stat_IfHCInBadOctets: 202560
dev.bce.0.stat_IfHCOutOctets: 506432192
dev.bce.0.stat_IfHCOutBadOctets: 0
dev.bce.0.stat_IfHCInUcastPkts: 303480
dev.bce.0.stat_IfHCInMulticastPkts: 0
dev.bce.0.stat_IfHCInBroadcastPkts: 11
dev.bce.0.stat_IfHCOutUcastPkts: 435195
dev.bce.0.stat_IfHCOutMulticastPkts: 0
dev.bce.0.stat_IfHCOutBroadcastPkts: 13
dev.bce.0.stat_emac_tx_stat_dot3statsinternalmactransmiterrors: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsCarrierSenseErrors: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsFCSErrors: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsAlignmentErrors: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsSingleCollisionFrames: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsMultipleCollisionFrames: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsDeferredTransmissions: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsExcessiveCollisions: 0
dev.bce.0.stat_Dot3StatsLateCollisions: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsCollisions: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsFragments: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsJabbers: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsUndersizePkts: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsOversizePkts: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx64Octets: 136602
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx65Octetsto127Octets: 122871
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx128Octetsto255Octets: 983
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx256Octetsto511Octets: 16980
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx512Octetsto1023Octets: 25429
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx1024Octetsto1522Octets: 626
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsRx1523Octetsto9022Octets: 0
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx64Octets: 7934
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx65Octetsto127Octets: 37356
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx128Octetsto255Octets: 12842
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx256Octetsto511Octets: 20689
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx512Octetsto1023Octets: 22423
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx1024Octetsto1522Octets: 333964
dev.bce.0.stat_EtherStatsPktsTx1523Octetsto9022Octets: 0
dev.bce.0.stat_XonPauseFramesReceived: 0
dev.bce.0.stat_XoffPauseFramesReceived: 0
dev.bce.0.stat_OutXonSent: 0
dev.bce.0.stat_OutXoffSent: 0
dev.bce.0.stat_FlowControlDone: 0
dev.bce.0.stat_MacControlFramesReceived: 0
dev.bce.0.stat_XoffStateEntered: 0
dev.bce.0.stat_IfInFramesL2FilterDiscards: 3165
dev.bce.0.stat_IfInRuleCheckerDiscards: 0
dev.bce.0.stat_IfInFTQDiscards: 0
dev.bce.0.stat_IfInMBUFDiscards: 0
dev.bce.0.stat_IfInRuleCheckerP4Hit: 11
dev.bce.0.stat_CatchupInRuleCheckerDiscards: 0
dev.bce.0.stat_CatchupInFTQDiscards: 0
dev.bce.0.stat_CatchupInMBUFDiscards: 0
dev.bce.0.stat_CatchupInRuleCheckerP4Hit: 0
dev.bce.0.com_no_buffers: 0
dev.bce.1.%desc: Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T (B2)
dev.bce.1.%driver: bce
dev.bce.1.%location: slot=0 function=0
dev.bce.1.%pnpinfo: vendor=0x14e4 device=0x164c subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x020000
dev.bce.1.%parent: pci3
dev.bce.1.l2fhdr_error_count: 0
dev.bce.1.mbuf_alloc_failed_count: 0
dev.bce.1.fragmented_mbuf_count: 0
dev.bce.1.dma_map_addr_rx_failed_count: 0
dev.bce.1.dma_map_addr_tx_failed_count: 0
dev.bce.1.unexpected_attention_count: 0
dev.bce.1.stat_IfHcInOctets: 144216769
dev.bce.1.stat_IfHCInBadOctets: 202841
dev.bce.1.stat_IfHCOutOctets: 303912782
dev.bce.1.stat_IfHCOutBadOctets: 0
dev.bce.1.stat_IfHCInUcastPkts: 1010347
dev.bce.1.stat_IfHCInMulticastPkts: 0
dev.bce.1.stat_IfHCInBroadcastPkts: 2
dev.bce.1.stat_IfHCOutUcastPkts: 1041461
dev.bce.1.stat_IfHCOutMulticastPkts: 0
dev.bce.1.stat_IfHCOutBroadcastPkts: 4
dev.bce.1.stat_emac_tx_stat_dot3statsinternalmactransmiterrors: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsCarrierSenseErrors: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsFCSErrors: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsAlignmentErrors: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsSingleCollisionFrames: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsMultipleCollisionFrames: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsDeferredTransmissions: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsExcessiveCollisions: 0
dev.bce.1.stat_Dot3StatsLateCollisions: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsCollisions: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsFragments: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsJabbers: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsUndersizePkts: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsOversizePkts: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx64Octets: 5
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx65Octetsto127Octets: 903480
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx128Octetsto255Octets: 35665
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx256Octetsto511Octets: 22409
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx512Octetsto1023Octets: 16400
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx1024Octetsto1522Octets: 32390
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsRx1523Octetsto9022Octets: 0
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx64Octets: 121
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx65Octetsto127Octets: 668798
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx128Octetsto255Octets: 116254
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx256Octetsto511Octets: 63506
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx512Octetsto1023Octets: 118749
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx1024Octetsto1522Octets: 74037
dev.bce.1.stat_EtherStatsPktsTx1523Octetsto9022Octets: 0
dev.bce.1.stat_XonPauseFramesReceived: 0
dev.bce.1.stat_XoffPauseFramesReceived: 0
dev.bce.1.stat_OutXonSent: 0
dev.bce.1.stat_OutXoffSent: 0
dev.bce.1.stat_FlowControlDone: 0
dev.bce.1.stat_MacControlFramesReceived: 0
dev.bce.1.stat_XoffStateEntered: 0
dev.bce.1.stat_IfInFramesL2FilterDiscards: 3167
dev.bce.1.stat_IfInRuleCheckerDiscards: 0
dev.bce.1.stat_IfInFTQDiscards: 0
dev.bce.1.stat_IfInMBUFDiscards: 0
dev.bce.1.stat_IfInRuleCheckerP4Hit: 2
dev.bce.1.stat_CatchupInRuleCheckerDiscards: 0
dev.bce.1.stat_CatchupInFTQDiscards: 0
dev.bce.1.stat_CatchupInMBUFDiscards: 0
dev.bce.1.stat_CatchupInRuleCheckerP4Hit: 0
dev.bce.1.com_no_buffers: 0
dev.miibus.0.%desc: MII bus
dev.miibus.0.%driver: miibus
dev.miibus.0.%parent: bce0
dev.miibus.1.%desc: MII bus
dev.miibus.1.%driver: miibus
dev.miibus.1.%parent: bce1
dev.brgphy.0.%desc: BCM5708C 10/100/1000baseTX PHY
dev.brgphy.0.%driver: brgphy
dev.brgphy.0.%location: phyno=1
dev.brgphy.0.%pnpinfo: oui=0x818 model=0x36 rev=0x6
dev.brgphy.0.%parent: miibus0
dev.brgphy.1.%desc: BCM5708C 10/100/1000baseTX PHY
dev.brgphy.1.%driver: brgphy
dev.brgphy.1.%location: phyno=1
dev.brgphy.1.%pnpinfo: oui=0x818 model=0x36 rev=0x6
dev.brgphy.1.%parent: miibus1
dev.mfi.0.%desc: Dell PERC 6
dev.mfi.0.%driver: mfi
dev.mfi.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.PEX3.PE2P
dev.mfi.0.%pnpinfo: vendor=0x1000 device=0x0060 subvendor=0x1028 subdevice=0x1f0c class=0x010400
dev.mfi.0.%parent: pci1
dev.mfi.0.delete_busy_volumes: 0
dev.mfi.0.keep_deleted_volumes: 0
dev.uhci.0.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-1
dev.uhci.0.%driver: uhci
dev.uhci.0.%location: slot=29 function=0
dev.uhci.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x2688 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x0c0300
dev.uhci.0.%parent: pci0
dev.uhci.1.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-2
dev.uhci.1.%driver: uhci
dev.uhci.1.%location: slot=29 function=1
dev.uhci.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x2689 subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x0c0300
dev.uhci.1.%parent: pci0
dev.uhci.2.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-3
dev.uhci.2.%driver: uhci
dev.uhci.2.%location: slot=29 function=2
dev.uhci.2.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x268a subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x0c0300
dev.uhci.2.%parent: pci0
dev.uhci.3.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-4
dev.uhci.3.%driver: uhci
dev.uhci.3.%location: slot=29 function=3
dev.uhci.3.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x268b subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x0c0300
dev.uhci.3.%parent: pci0
dev.usb.0.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-1
dev.usb.0.%driver: usb
dev.usb.0.%parent: uhci0
dev.usb.1.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-2
dev.usb.1.%driver: usb
dev.usb.1.%parent: uhci1
dev.usb.2.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-3
dev.usb.2.%driver: usb
dev.usb.2.%parent: uhci2
dev.usb.3.%desc: Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-4
dev.usb.3.%driver: usb
dev.usb.3.%parent: uhci3
dev.usb.4.%desc: Intel 63XXESB USB 2.0 controller
dev.usb.4.%driver: usb
dev.usb.4.%parent: ehci0
dev.uhub.0.%desc: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
dev.uhub.0.%driver: uhub
dev.uhub.0.%parent: usb0
dev.uhub.1.%desc: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
dev.uhub.1.%driver: uhub
dev.uhub.1.%parent: usb1
dev.uhub.2.%desc: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
dev.uhub.2.%driver: uhub
dev.uhub.2.%parent: usb2
dev.uhub.3.%desc: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
dev.uhub.3.%driver: uhub
dev.uhub.3.%parent: usb3
dev.uhub.4.%desc: Intel EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
dev.uhub.4.%driver: uhub
dev.uhub.4.%parent: usb4
dev.uhub.5.%desc: vendor 0x413c product 0xa001, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2
dev.uhub.5.%driver: uhub
dev.uhub.5.%location: port=0
dev.uhub.5.%pnpinfo: vendor=0x413c product=0xa001 devclass=0x09 devsubclass=0x00 release=0x0000 sernum=""
dev.uhub.5.%parent: uhub4
dev.uhub.6.%desc: vendor 0x04b4 product 0x6560, class 9/0, rev 2.00/0.0b, addr 4
dev.uhub.6.%driver: uhub
dev.uhub.6.%location: port=4
dev.uhub.6.%pnpinfo: vendor=0x04b4 product=0x6560 devclass=0x09 devsubclass=0x00 release=0x000b sernum=""
dev.uhub.6.%parent: uhub4
dev.ehci.0.%desc: Intel 63XXESB USB 2.0 controller
dev.ehci.0.%driver: ehci
dev.ehci.0.%location: slot=29 function=7
dev.ehci.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x268c subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x0c0320
dev.ehci.0.%parent: pci0
dev.ukbd.0.%desc: Dell DRAC5, class 0/0, rev 1.10/0.00, addr 3
dev.ukbd.0.%driver: ukbd
dev.ukbd.0.%location: port=0 interface=0
dev.ukbd.0.%pnpinfo: vendor=0x413c product=0x0000 devclass=0x00 devsubclass=0x00 release=0x0000 sernum="0000000" intclass=0x03 intsubclass=0x01
dev.ukbd.0.%parent: uhub5
dev.vgapci.0.%desc: VGA-compatible display
dev.vgapci.0.%driver: vgapci
dev.vgapci.0.%location: slot=13 function=0
dev.vgapci.0.%pnpinfo: vendor=0x1002 device=0x515e subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x030000
dev.vgapci.0.%parent: pci14
dev.isab.0.%desc: PCI-ISA bridge
dev.isab.0.%driver: isab
dev.isab.0.%location: slot=31 function=0 handle=\_SB_.PCI0.ISA_
dev.isab.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x2670 subvendor=0x0000 subdevice=0x0000 class=0x060100
dev.isab.0.%parent: pci0
dev.isa.0.%desc: ISA bus
dev.isa.0.%driver: isa
dev.isa.0.%parent: isab0
dev.atapci.0.%desc: Intel 63XXESB2 UDMA100 controller
dev.atapci.0.%driver: atapci
dev.atapci.0.%location: slot=31 function=1
dev.atapci.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x269e subvendor=0x1028 subdevice=0x01b2 class=0x01018a
dev.atapci.0.%parent: pci0
dev.ata.0.%desc: ATA channel 0
dev.ata.0.%driver: ata
dev.ata.0.%parent: atapci0
dev.atdma.0.%desc: AT DMA controller
dev.atdma.0.%driver: atdma
dev.atdma.0.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.DMA_
dev.atdma.0.%pnpinfo: _HID=PNP0200 _UID=0
dev.atdma.0.%parent: acpi0
dev.fpupnp.0.%desc: Legacy ISA coprocessor support
dev.fpupnp.0.%driver: fpupnp
dev.fpupnp.0.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.FPU_
dev.fpupnp.0.%pnpinfo: _HID=PNP0C04 _UID=0
dev.fpupnp.0.%parent: acpi0
dev.attimer.0.%desc: AT realtime clock
dev.attimer.0.%driver: attimer
dev.attimer.0.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.RTC_
dev.attimer.0.%pnpinfo: _HID=PNP0B00 _UID=0
dev.attimer.0.%parent: acpi0
dev.attimer.1.%desc: AT timer
dev.attimer.1.%driver: attimer
dev.attimer.1.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.TMR_
dev.attimer.1.%pnpinfo: _HID=PNP0100 _UID=0
dev.attimer.1.%parent: acpi0
dev.sio.0.%desc: 16550A-compatible COM port
dev.sio.0.%driver: sio
dev.sio.0.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.COMA
dev.sio.0.%pnpinfo: _HID=PNP0501 _UID=1
dev.sio.0.%parent: acpi0
dev.sio.1.%desc: 16550A-compatible COM port
dev.sio.1.%driver: sio
dev.sio.1.%location: handle=\_SB_.PCI0.ISA_.COMB
dev.sio.1.%pnpinfo: _HID=PNP0501 _UID=2
dev.sio.1.%parent: acpi0
dev.cpu.0.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.0.%driver: cpu
dev.cpu.0.%location: handle=\_PR_.CPU1
dev.cpu.0.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.0.%parent: acpi0
dev.cpu.0.freq: 2500
dev.cpu.0.freq_levels: 2500/103000 2187/90125 1875/77250 1562/64375 1250/51500 937/38625 625/25750 312/12875
dev.cpu.0.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.0.cx_lowest: C1
dev.cpu.0.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.1.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.1.%driver: cpu
dev.cpu.1.%location: handle=\_PR_.CPU2
dev.cpu.1.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.1.%parent: acpi0
dev.cpu.1.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.1.cx_lowest: C1
dev.cpu.1.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.2.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.2.%driver: cpu
dev.cpu.2.%location: handle=\_PR_.CPU3
dev.cpu.2.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.2.%parent: acpi0
dev.cpu.2.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.2.cx_lowest: C1
dev.cpu.2.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.3.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.3.%driver: cpu
dev.cpu.3.%location: handle=\_PR_.CPU4
dev.cpu.3.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.3.%parent: acpi0
dev.cpu.3.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.3.cx_lowest: C1
dev.cpu.3.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.4.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.4.%driver: cpu
dev.cpu.4.%location: handle=\_PR_.CPU5
dev.cpu.4.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.4.%parent: acpi0
dev.cpu.4.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.4.cx_lowest: C1
dev.cpu.4.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.5.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.5.%driver: cpu
dev.cpu.5.%location: handle=\_PR_.CPU6
dev.cpu.5.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.5.%parent: acpi0
dev.cpu.5.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.5.cx_lowest: C1
dev.cpu.5.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.6.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.6.%driver: cpu
dev.cpu.6.%location: handle=\_PR_.CPU7
dev.cpu.6.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.6.%parent: acpi0
dev.cpu.6.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.6.cx_lowest: C1
dev.cpu.6.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.cpu.7.%desc: ACPI CPU
dev.cpu.7.%driver: cpu
dev.cpu.7.%location: handle=\_PR_.CPU8
dev.cpu.7.%pnpinfo: _HID=none _UID=0
dev.cpu.7.%parent: acpi0
dev.cpu.7.cx_supported: C1/20 C2/40 C3/60
dev.cpu.7.cx_lowest: C1
dev.cpu.7.cx_usage: 100.00% 0.00% 0.00%
dev.acpi_perf.0.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.0.%parent: cpu0
dev.acpi_perf.1.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.1.%parent: cpu1
dev.acpi_perf.2.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.2.%parent: cpu2
dev.acpi_perf.3.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.3.%parent: cpu3
dev.acpi_perf.4.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.4.%parent: cpu4
dev.acpi_perf.5.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.5.%parent: cpu5
dev.acpi_perf.6.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.6.%parent: cpu6
dev.acpi_perf.7.%driver: acpi_perf
dev.acpi_perf.7.%parent: cpu7
dev.est.0.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.0.%driver: est
dev.est.0.%parent: cpu0
dev.est.0.freq_settings: 2500/103000
dev.est.1.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.1.%driver: est
dev.est.1.%parent: cpu1
dev.est.1.freq_settings: 0
dev.est.2.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.2.%driver: est
dev.est.2.%parent: cpu2
dev.est.2.freq_settings: 2500/103000
dev.est.3.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.3.%driver: est
dev.est.3.%parent: cpu3
dev.est.3.freq_settings: 0
dev.est.4.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.4.%driver: est
dev.est.4. %parent: cpu4
dev.est.4.freq_settings: 2500/103000
dev.est.5.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.5.%driver: est
dev.est.5.%parent: cpu5
dev.est.5.freq_settings: 0
dev.est.6.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.6. %driver: est
dev.est.6.%parent: cpu6
dev.est.6.freq_settings: 2500/103000
dev.est.7.%desc: Enhanced SpeedStep Frequency Control
dev.est.7.%driver: est
dev.est.7.%parent: cpu7
dev.est.7.freq_settings: 0
dev.cpufreq.0.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.0.%parent: cpu0
dev.cpufreq.1.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.1.%parent: cpu1
dev.cpufreq.2.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.2.%parent: cpu2
dev.cpufreq.3.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.3.%parent: cpu3
dev.cpufreq.4.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.4.%parent: cpu4
dev.cpufreq.5.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.5.%parent: cpu5
dev.cpufreq.6.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.6.%parent: cpu6
dev.cpufreq.7.%driver: cpufreq
dev.cpufreq.7.%parent: cpu7
dev.p4tcc.0.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.0.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.0.%parent: cpu0
dev.p4tcc.0.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.1.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.1.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.1.%parent: cpu1
dev.p4tcc.1.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.2.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.2.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.2.%parent: cpu2
dev.p4tcc.2.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.3.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.3.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.3.%parent: cpu3
dev.p4tcc.3.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.4.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.4.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.4.%parent: cpu4
dev.p4tcc.4.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.5.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.5.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.5.%parent: cpu5
dev.p4tcc.5.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.6.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.6.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.6.%parent: cpu6
dev.p4tcc.6.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.p4tcc.7.%desc: CPU Frequency Thermal Control
dev.p4tcc.7.%driver: p4tcc
dev.p4tcc.7.%parent: cpu7
dev.p4tcc.7.freq_settings: 10000/-1 8750/-1 7500/-1 6250/-1 5000/-1 3750/-1 2500/-1 1250/-1
dev.apic.0.%desc: APIC resources
dev.apic.0.%driver: apic
dev.apic.0.%parent: nexus0
dev.orm.0.%desc: ISA Option ROMs
dev.orm.0.%driver: orm
dev.orm.0.%parent: isa0
dev.atkbdc.0.%desc: Keyboard controller (i8042)
dev.atkbdc.0.%driver: atkbdc
dev.atkbdc.0.%parent: isa0
dev.atkbd.0.%desc: AT Keyboard
dev.atkbd.0.%driver: atkbd
dev.atkbd.0.%parent: atkbdc0
dev.sc.0.%desc: System console
dev.sc.0. %driver: sc
dev.sc.0.%parent: isa0
dev.vga.0.%desc: Generic ISA VGA
dev.vga.0.%driver: vga
dev.vga.0.%parent: isa0
dev.acd.0.%desc: HL-DT-ST GCR-8240N/1.10
dev.acd.0.%driver: acd
dev.acd.0.%parent: ata0
dev.mfid.0.%desc: MFI Logical Disk
dev.mfid.0.%driver: mfid
dev.mfid.0.%parent: mfi0
hptmv.status: RocketRAID 18xx SATA Controller driver Version v1.16web1# netstat -Lan
Current listen queue sizes (qlen/incqlen/maxqlen)
Proto Listenšššššššš Local Address
tcp4š 0/0/4096šššššš *.80
tcp4š 0/0/511ššššššš *.8443
tcp4š 0/0/511ššššššš *.443
tcp4š 0/0/511ššššššš *.8080
tcp4š 0/0/5ššššššššš *.873
tcp6š 0/0/5ššššššššš *.873
tcp4š 0/0/128ššššššš *.22
tcp6š 0/0/128ššššššš *.22
tcp4š 0/0/20šššššššš *.25
tcp6š 0/0/20šššššššš *.25
tcp4š 0/0/128ššššššš 127.0.0.1.4949
tcp4š 0/0/50šššššššš *.3306
tcp4š 0/0/5ššššššššš 192.168.100.132.21
unixš 0/0/50šššššššš /tmp/mysql.sock
unixš 0/0/4ššššššššš /var/run/devd.pipe


web1# vmstat -z
ITEMšššššššššššššššššššš SIZEšššš LIMITššššš USEDššššš FREEš REQUESTSš FAILURES

UMA Kegs:šššššššššššššššš 216,ššššššš 0,šššššš 85,ššššššš 0,šššššš 85,ššššššš 0
UMA Zones:ššššššššššššššš 408,ššššššš 0,šššššš 85,ššššššš 5,šššššš 85,ššššššš 0
UMA Slabs:ššššššššššššššš 128,ššššššš 0,ššš 12945,šššššš 18,ššš 14438,ššššššš 0
UMA RCntSlabs:ššššššššššš 128,ššššššš 0,šššš 1787,šššššš 11,šššš 1787,ššššššš 0
UMA Hash:šššššššššššššššš 256,ššššššš 0,ššššššš 3,šššššš 12,ššššššš 8,ššššššš 0
16 Bucket:ššššššššššššššš 152,ššššššš 0,ššššš 173,ššššššš 2,ššššš 173,ššššššš 0
32 Bucket:ššššššššššššššš 280,ššššššš 0,ššššš 205,ššššššš 5,ššššš 205,ššššššš 8
64 Bucket:ššššššššššššššš 536,ššššššš 0,ššššš 230,ššššššš 1,ššššš 230,šššššš 10
128 Bucket:ššššššššššššš 1048,ššššššš 0,ššššš 917,ššššššš 1,ššššš 917,šššš 1223
VM OBJECT:ššššššššššššššš 216,ššššššš 0,ššš 61464,šššš 8502,š 1298142,ššššššš 0
MAP:ššššššššššššššššššššš 248,ššššššš 0,ššššššš 7,šššššš 23,ššššššš 7,ššššššš 0
KMAP ENTRY:šššššššššššššš 112,šš 221265,šššššš 41,ššššš 223,ššš 11563,ššššššš 0
MAP ENTRY:ššššššššššššššš 112,ššššššš 0,šššš 7824,šššš 8412,šš 929540,ššššššš 0
DP fakepg:ššššššššššššššš 120,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
mt_zone:šššššššššššššššš 1032,ššššššš 0,ššššš 243,šššššš 24,ššššš 243,ššššššš 0
16:ššššššššššššššššššššššš 16,ššššššš 0,šššš 2231,šššš 1129,šš 278602,ššššššš 0
32:ššššššššššššššššššššššš 32,ššššššš 0,šššš 3064,šššš 1279,ššš 64977,ššššššš 0
64:ššššššššššššššššššššššš 64,ššššššš 0,ššš 10139,šššš 1397,š 1064141,ššššššš 0
128:ššššššššššššššššššššš 128,ššššššš 0,šššš 5040,šššš 1108,šš 298515,ššššššš 0
256:ššššššššššššššššššššš 256,ššššššš 0,ššššš 460,ššššš 650,šš 234829,ššššššš 0
512:ššššššššššššššššššššš 512,ššššššš 0,ššššš 893,ššššš 521,ššš 17604,ššššššš 0
1024:ššššššššššššššššššš 1024,ššššššš 0,šššššš 82,ššššš 230,šš 835414,ššššššš 0
2048:ššššššššššššššššššš 2048,ššššššš 0,šššššš 41,ššššš 125,šššš 1100,ššššššš 0
4096:ššššššššššššššššššš 4096,ššššššš 0,ššššš 385,ššššš 489,ššš 58029,ššššššš 0
Files:ššššššššššššššššššš 128,ššššššš 0,ššššš 227,ššššš 672,š 4565561,ššššššš 0
TURNSTILE:ššššššššššššššš 152,ššššššš 0,ššššš 497,ššššš 151,ššššš 497,ššššššš 0
umtx pi:šššššššššššššššššš 96,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
PROC:ššššššššššššššššššš 1144,ššššššš 0,ššššš 105,ššššš 309,šššš 9521,ššššššš 0
THREAD:šššššššššššššššššš 880,ššššššš 0,ššššš 434,šššššš 62,ššššš 486,ššššššš 0
UPCALL:ššššššššššššššššššš 88,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
SLEEPQUEUE:ššššššššššššššš 64,ššššššš 0,ššššš 497,ššššš 343,ššššš 497,ššššššš 0
VMSPACE:ššššššššššššššššš 424,ššššššš 0,šššššš 54,ššššš 306,šššš 9471,ššššššš 0
cpuset:ššššššššššššššššššš 72,ššššššš 0,ššššššš 2,šššššš 98,ššššššš 2,ššššššš 0
audit_record:šššššššššššš 984,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
mbuf_packet:ššššššššššššš 256,ššššššš 0,šššš 1027,šššš 1661,š 2355163,ššššššš 0
mbuf:šššššššššššššššššššš 256,ššššššš 0,šššššš 42,šššš 1380, 11427332,ššššššš 0
mbuf_cluster:ššššššššššš 2048,šš 409600,šššš 2688,ššššš 264,šššš 2688,ššššššš 0
mbuf_jumbo_pagesize:šššš 4096,šš 192000,šššššš 31,ššššš 280,šš 235725,ššššššš 0
mbuf_jumbo_9k:šššššššššš 9216,šššš 6400,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
mbuf_jumbo_16k:šššššššš 16384,šššš 3200,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
mbuf_ext_refcnt:ššššššššššš 4,ššššššš 0,ššššššš 0,šššš 1344,ššš 90896,ššššššš 0
ACL UMA zone:šššššššššššš 388,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
g_bio:ššššššššššššššššššš 216,ššššššš 0,ššššššš 4,ššš 13136,š 8491011,ššššššš 0
ata_request:ššššššššššššš 312,ššššššš 0,ššššššš 0,šššššš 36,šššššš 29,ššššššš 0
ata_composite:ššššššššššš 352,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
VNODE:ššššššššššššššššššš 504,ššššššš 0,ššš 84263,šššš 8137, 13507859,ššššššš 0
VNODEPOLL:ššššššššššššššš 128,ššššššš 0,ššššššš 1,šššššš 57,ššššššš 1,ššššššš 0
S VFS Cache:ššššššššššššš 104,ššššššš 0,ššš 83496,šššš 8304, 13449217,ššššššš 0
L VFS Cache:ššššššššššššš 327,ššššššš 0,šššš 1562,šššš 2458,šš 142951,ššššššš 0
NAMEI:šššššššššššššššššš 1024,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššš 224, 27789023,ššššššš 0
NFSMOUNT:šššššššššššššššš 656,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
NFSNODE:ššššššššššššššššš 656,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
DIRHASH:šššššššššššššššš 1024,ššššššš 0,ššššš 688,ššššš 344,šššš 1708,ššššššš 0
pipe:šššššššššššššššššššš 744,ššššššš 0,ššššššš 8,ššššš 212,šššš 5231,ššššššš 0
ksiginfo:šššššššššššššššš 112,ššššššš 0,ššššš 371,ššššš 685,ššššš 371,ššššššš 0
itimer:šššššššššššššššššš 360,ššššššš 0,ššššššš 0,šššššš 20,ššššššš 1,ššššššš 0
KNOTE:ššššššššššššššššššš 120,ššššššš 0,šššššš 88,ššššš 625,šš 558672,ššššššš 0
socket:šššššššššššššššššš 720,ššš 25600,ššššš 708,šššš 1342,šš 119774,ššššššš 0
unpcb:ššššššššššššššššššš 248,ššš 25605,šššššš 16,ššššš 299,šššš 1499,ššššššš 0
ipq:šššššššššššššššššššššš 56,ššš 12852,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
udpcb:ššššššššššššššššššš 288,ššš 25610,ššššššš 3,ššššš 101,šššš 1515,ššššššš 0
inpcb:ššššššššššššššššššš 288,ššš 25610,ššššš 840,šššš 1396,šš 116537,ššššššš 0
tcpcb:ššššššššššššššššššš 728,ššš 25600,šššššš 59,ššššš 266,šš 116537,ššššššš 0
tcptw:šššššššššššššššššššš 88,šššš 5124,ššššš 781,šššš 1781,ššš 56222,ššššššš 0
syncache:šššššššššššššššš 128,ššš 15370,ššššššš 0,ššššš 348,ššš 61168,ššššššš 0
hostcache:ššššššššššššššš 136,ššš 15372,ššššš 231,ššššš 245,ššššš 303,ššššššš 0
tcpreass:ššššššššššššššššš 40,ššš 25620,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sackhole:ššššššššššššššššš 32,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššš 909,šššš 3892,ššššššš 0
sctp_ep:šššššššššššššššš 1232,ššš 25602,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_asoc:šššššššššššššš 2208,ššš 40000,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_laddr:ššššššššššššššš 48,ššš 80064,ššššššš 0,ššššš 144,ššššššš 4,ššššššš 0
sctp_raddr:šššššššššššššš 584,ššš 80003,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_chunk:šššššššššššššš 144,šš 400010,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_readq:šššššššššššššš 104,šš 400032,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_stream_msg_out:šššššš 96,šš 400026,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_asconf:šššššššššššššš 40,šš 400008,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
sctp_asconf_ack:šššššššššš 48,šš 400032,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
ripcb:ššššššššššššššššššš 288,ššš 25610,ššššššš 0,ššššš 117,ššššš 222,ššššššš 0
rtentry:ššššššššššššššššš 248,ššššššš 0,šššššš 16,šššššš 44,šššššš 17,ššššššš 0
SWAPMETA:šššššššššššššššš 288,šš 116519,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
Mountpoints:ššššššššššššš 896,ššššššš 0,ššššššš 3,ššššššš 9,ššššššš 3,ššššššš 0
FFS inode:ššššššššššššššš 184,ššššššš 0,ššš 84236,šššš 8374, 13507648,ššššššš 0
FFS1 dinode:ššššššššššššš 128,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
FFS2 dinode:ššššššššššššš 256,ššššššš 0,ššš 84236,šššš 8329, 13507648,ššššššš 0
IPFW dynamic rule:ššššššš 120,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0,ššššššš 0
TMPFS dirent:ššššššššššššš 40,ššššššš 0,ššššššš 2,ššššš 166,ššššššš 2,ššššššš 0
TMPFS node:šššššššššššššš 240,ššššššš 0,ššššššš 3,šššššš 45,ššššššš 3,ššššššš 0
--
Yours sincerely,
Vladimir Getmanshchuk

Senior Unix System Administrator
Openfilm, LLC

Email: vladget@xxxxxxxxxxxx
Skype: vladimir.getmanshchuk 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.