ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: "limit_except" directive duplicateúÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ, áÎÁÔÏÌÉÊ.

ÐÅÒ×ÙÊ limit_exceptš ÎÅ ÎÕÖÅÎ.
            

> îÕÖÎÏ ÏÇÒÁÎÉÞÉÔØ HTTP-ÍÅÔÏÄÙ, ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ×ÎÕÔÒÉ location /. 

> ôÏÌØËÏ ÄÌÑ ÒÁÚÎÙÈ ÍÅÔÏÄÏ× ÒÁÚÎÙÅ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ.

> ðÒÉÍÅÒ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ:

> š

> šššššššššššššššššššššššššššššš location / {

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ?

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš limit_exceptšGET POST {

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš allowšall;

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš }

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš limit_exceptšPUT DELETE {

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš allowš<ip>;

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš denyššall;

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš }

> šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ?

> šššššššššššššššššššššššššššššš }

> ðÒÉ ÐÅÒÅÚÁÐÕÓËÅ nginx×ÙÌÅÔÁÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ:

> ššššššššššššššš [emerg] 3508#0: "limit_except"directive duplicate

> š

> þÔÏ ÄÅÌÁÔØ?

> š
  -- 
ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
íÏÎÁÛ£× íÉÈÁÉÌ, SoftSearch.ru
mailto:postmaster@xxxxxxxxxxxxx
ICQ# 166233339
http://softsearch.ru/
âÅÚ ÂÜËÁÐÁ ÐÏ ÖÉÚÎÉ.
 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.