ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"limit_except" directive duplicate


  • To: <nginx-ru@xxxxxxxxx>
  • Subject: "limit_except" directive duplicate
  • From: áÎÁÔÏÌÉÊ ûÁÒÉÆÕÌÉÎ <subscribe@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Dec 2007 19:44:08 +0300
  • Content-language: ru
  • Thread-index: Acg3XgpQiI4FTp49RV6PM1ZVDYunoQ==

ðÒÉ×ÅÔ!

 

îÕÖÎÏ ÏÇÒÁÎÉÞÉÔØ HTTP-ÍÅÔÏÄÙ, ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ×ÎÕÔÒÉ location /.

ôÏÌØËÏ ÄÌÑ ÒÁÚÎÙÈ ÍÅÔÏÄÏ× ÒÁÚÎÙÅ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÉÑ.

ðÒÉÍÅÒ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ:

 

šššššššššššššššššššššššššššššš location / {

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ?

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš limit_exceptš GET POST {

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš allowš all;

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš }

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš limit_exceptš PUT DELETE {

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš allowš <ip>;

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš denyšš all;

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš }

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ?

šššššššššššššššššššššššššššššš }

ðÒÉ ÐÅÒÅÚÁÐÕÓËÅ nginx ×ÙÌÅÔÁÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ:

ššššššššššššššš [emerg] 3508#0: "limit_except" directive duplicate

 

þÔÏ ÄÅÌÁÔØ?

  
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.