ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ËÁË ÏÇÒÁÎÉÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ Ë ÐÁ ÐËÅ Ó ÐÈÐ ÓËÒÉÐÔÁÍÉ É ÄÒÕ ÇÉÍÉ ÆÁÊÌÁÍÉ?


  • To: nginx-ru@xxxxxxxxx
  • Subject: ËÁË ÏÇÒÁÎÉÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ Ë ÐÁ ÐËÅ Ó ÐÈÐ ÓËÒÉÐÔÁÍÉ É ÄÒÕ ÇÉÍÉ ÆÁÊÌÁÍÉ?
  • From: Dev <evdanil@xxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 Apr 2010 00:40:27 +0400
  • Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:date:received:message-id :subject:from:to:content-type; bh=9oSU8ThdWhSItKb5M3MlB5yrgmiLGYOC7/Uv2t0M7jE=; b=KArjoddbnmECdvZJzBV7I6UziAILI2EQwIs5CwDBhXkb+wLIXQvVOtsCExaDromtoO McB5L0uz/6VhGsIHIhZrjDfzxg8zV+9Hz+Lm0ekHntRzjwDENzxNerR4/s1yHWMS3NCv 5X4uROj3GkO9QxlzasqHi+YFXpP5bAy5GtFO0=
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=eD3VCaEN5t0yHV9uDc+RizFjs1ezdwxhlvg6esBhyGMCAtBpyaiW9cjcHU+O+/J2YR 8HQvj9MA9VmVH6EGTI0E1oZySIBcQLmD6gTP5un5I6vpUud5nMKLng/iG9/Ji+EpIWMf sq6s2uS8SOjfZf8P8OEF+JQDZ+0X/Uh6ekFPo=

äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ,

ÐÏÄÓËÁÖÉÔÅ ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÐÏÞÅÍÕ ÚÁÐÒÏÓ ×ÉÄÁ http://site.com/test/ ×ÙÄÁÅÔ 403, Á http://site.com/test/index.php ×ÙÄÁÅÔ index ?
ËÁË ×ÓÅÔÁËÉ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÇÒÁÎÉÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ × ÐÁÐËÕ Ó ÐÈÐ ÓËÒÉÐÔÁÍÉ, ÐÒÉÎÉÍÁÑ ×Ï ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÔÏÔ ÆÁËÔ ÞÔÏ ×ÅÓØ ÓÁÊÔ ÎÁ ÐÈÐ, É ÅÓÔØ ÄÒÕÇÉÅ ÐÁÐËÉ Ó ÐÈÐ Ë ËÏÔÏÒÙÍ ÄÏÓÔÕÐ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ÏÔËÒÙÔ.
ËÏÎÆÉÇ:

server {
listen 127.0.0.1;
servername site.com;
root /home/virtual/site.com/html;
index index.php;

location ~ ^/test/ {šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššš root /home/virtual/site.com/html/test;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
try_filesššššš $uri $uri/index.php @php;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
allow 217.xx.xx.xx;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
deny all;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
}ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
š
location ~ \.php$ {ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššš includeššššššš /etc/nginx/fastcgi_params;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššš try_filesšš $uri =403;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššš fastcgi_passšš unix:/tmp/php-fastcgi.sock;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššš fastcgi_indexš index.php;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššš fastcgi_paramš SCRIPT_FILENAMEš /home/virtual/site.com/html$fastcgi_script_name;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš fastcgi_paramš REMOTE_USER $remote_user;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššš }šššššššššššš
location @php {ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš includeššššššš /etc/nginx/fastcgi_params;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš fastcgi_passšš unix:/tmp/php-fastcgi.sock;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššš try_filesšš $uri =403;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš fastcgi_indexš index.php;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš fastcgi_paramš REMOTE_USER $remote_user;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššš fastcgi_paramš SCRIPT_FILENAMEš /home/virtual/site.com/html$fastcgi_script_name;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
}ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
š}

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
å×ÇÅÎÉÊ.
_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.