ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream


  • To: nginx-ru@xxxxxxxxx
  • Subject: upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream
  • From: Eugene Fit <eugene.fit@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Feb 2009 20:16:25 +0300
  • Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:date:message-id:subject :from:to:content-type; bh=liNSr1WpbT2R/rWiRgvUImcCbe04OUA5GutgvtACkMs=; b=GgQyt1uxl1Na5fE7hvgcC2pPdmpm6WOUroFYoicZ9v8gNrj/yaLhFPvXiuRKPElI7j N6K18b7z7ImPYvXAqXyHpIDaMtLTS9LpTdWysTiH+F/xW690T1RRblHi5S0sHBBTvXc2 e+CoNcR+lAdd/Vu2EvaRWUXNNNoVxc0o6otjE=
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=JLxhgDx011VYAWUFRSHr2iKzHP7TXrVb4rzH77EQQCvdI4wCYNEwxWN1RfPvQin8Db 5KEVHTIK8FAN1Rb+KkQlNPQnbPHnoFnj1mgaGoW1HuPbVsA6rxM1PnjUZ8QhJyxwr6sD CoyMwc28jGJHqprz6TzybAS49M4GQUEDH9fT0=

äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ! ðÏÄÓËÁÖÉÔÅ, ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ×ÁÌÉÔÓÑ ÅÒÒÏÒÙ ÔÁÊÍÁÕÔÁ, ÞÉÔÁÌ ÐÏÈÏÖÉÅ ÔÅÍÙ, ÎÏ ÄÌÑ ÓÅÂÑ ÒÅÛÅÎÉÑ ÔÁË É ÎÅ ÎÁÛÅÌ...

2009/02/25 19:59:06 [error] 8816#0: *19469 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 91.78.210.159, server: www.esosedi.ru, request: "GET /1223280237-17559de6257cca69c457198ba6462a22.jsf HTTP/1.1", upstream: "http://172.16.128.2:81/1223280237-17559de6257cca69c457198ba6462a22.jsf", host: "www.esosedi.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/onmap/gipermarket_karusel/3079373/index.html"
2009/02/25 19:59:06 [error] 8816#0: *19535 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 77.108.94.124, server: www.esosedi.ru, request: "POST /loader/chat/ask_what_to_do.php?live=723553&lat=55743545&lng=37597962&z=10&a=0 HTTP/1.1", upstream: "http://172.16.128.2:81/loader/chat/ask_what_to_do.php?live=723553&lat=55743545&lng=37597962&z=10&a=0", host: "www.esosedi.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/"
2009/02/25 19:59:06 [error] 8816#0: *19528 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 81.94.27.207, server: www.esosedi.ru, request: "GET /img/loc/flags/1906_16.img HTTP/1.0", upstream: "http://172.16.128.2:81/img/loc/flags/1906_16.img", host: "www.esosedi.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/sverdlovskaya_oblast/polevskoy/1905/index.html"
2009/02/25 19:59:07 [error] 8816#0: *19568 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 77.88.33.146, server: www.esosedi.ru, request: "GET /onmap/aeroport_izhevsk/1848317/index.html HTTP/1.0", upstream: "http://172.16.128.2:81/onmap/aeroport_izhevsk/1848317/index.html", host: "www.esosedi.ru"
2009/02/25 19:59:07 [error] 8816#0: *19566 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 81.94.27.207, server: crawler.kashey.ru, request: "GET /piC/http://www.esosedi.ru/imgs/pic/spot.gif HTTP/1.0", upstream: "http://172.16.128.2:81/piC/http:/www.esosedi.ru/imgs/pic/spot.gif", host: "crawler.kashey.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/sverdlovskaya_oblast/polevskoy/1905/index.html"
2009/02/25 19:59:07 [error] 8816#0: *19572 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 81.94.27.207, server: crawler.kashey.ru, request: "GET /piC/111969_100px-Coat_of_Arms_of_Pervouralsk_(Sverdlovsk_oblast).png/trumb/16x16/ HTTP/1.0", upstream: "http://172.16.128.2:81/piC/111969_100px-Coat_of_Arms_of_Pervouralsk_(Sverdlovsk_oblast).png/trumb/16x16/", host: "crawler.kashey.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/sverdlovskaya_oblast/polevskoy/1905/index.html"
2009/02/25 19:59:08 [error] 8816#0: *19656 upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream, client: 78.106.253.85, server: www.esosedi.ru, request: "GET /rsh_blank.html?lat=55714741&lng=37627230&z=17&v=0 HTTP/1.1", upstream: "http://172.16.128.2:81/rsh_blank.html?lat=55714741&lng=37627230&z=17&v=0", host: "www.esosedi.ru", referrer: "http://www.esosedi.ru/onmap/Zabroshennyiy_dom/7697600/index.html"


÷ÏÔ ËÏÎÆÉÇ

userš apache;
worker_processesš 1;
worker_rlimit_nofile 10240;
worker_rlimit_sigpending 32768;

events {
ššš worker_connectionsš 8192;
}

http {
ššš includešššššš /etc/mime.types.1;
ššš default_typeš application/octet-stream;
ššš server_names_hash_bucket_size 64;
ššš log_formatš mainš '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
ššššššššššššššššššššš '"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
ššššššššššššššššššššš '"$http_user_agent" "http_x_forwarded_for"';
šššš proxy_max_temp_file_sizeš 0;
šššš fastcgi_temp_path /var/spool/nginx/tmp;
šššš client_body_temp_path /var/spool/nginx/tmp;

ššš access_logš off;
ššš error_logš /var/log/nginx/error.log warn;
ššš sendfilešššššš on;
ššš tcp_nopushšššš on;
ššš tcp_nodelayššš on;
ššš open_file_cacheššššššššš max=1000š inactive=5m;


upstreamš sosedi-myupš {
ššš serveršš 172.16.128.2:81ššššššš weight=6;
ššš serveršš 172.16.128.2:81ššššššš backup;
}

šserver {
ššššššš listenšššššš 80;
#ššššššš access_logš /var/log/ngnix/access.logš main;
#ššššššš error_logš /var/log/ngnix/error.logš info;
ššššššš server_nameš www.esosedi.ru esosedi.ru;
ššššššš # Main location
ššššššš location / {
ššššššššššš proxy_passšššššššš http://sosedi-myup/;

ššššššššššš proxy_redirectšššš off;

ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Forwarded-Forš $proxy_add_x_forwarded_for;

ššššššššššš client_max_body_sizešššššš 10m;
ššššššššššš client_body_buffer_sizeššš 128k;

ššššššššššš proxy_connect_timeoutššššš 90;
ššššššššššš proxy_send_timeoutšššššššš 90;
ššššššššššš proxy_read_timeoutšššššššš 90;
ššššššššššš proxy_buffering On;
ššššššššššš proxy_buffer_sizeššššššššš 4k;
ššššššššššš proxy_buffersššššššššššššš 32 64k;
ššššššššššš proxy_busy_buffers_sizeššš 64k;
ššššššššššš proxy_temp_file_write_size 64k;
ššššššš }

šš location ~* ^.+\.(xy)$ {
šššššššššššššššššššššš add_header Content-type "text/plain; charset=UTF-8";
šššššššššššššššššššššš add_header Content-Encoding gzip;
šššššššššššššššššššššš expires -1h;
šššššššššššššššššššššš root /var/www/esosedi/ztile;
šššššššššššššššššššššš error_pagešš 404š =š @ws2;
ššššššššššš }

ššššššš location @ws2 {
ššššššššššš proxy_passšššššššš http://172.16.128.2:81;

ššššššššššš proxy_redirectšššš off;

ššššššššššš proxy_set_headeršš Hostšššššššššššš $host;
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Real-IPššššššš $remote_addr;
ššššššššššš proxy_set_headeršš X-Forwarded-Forš $proxy_add_x_forwarded_for;

ššššššššššš client_max_body_sizešššššš 10m;
ššššššššššš client_body_buffer_sizeššš 128k;

ššššššššššš proxy_connect_timeoutššššš 90;
ššššššššššš proxy_send_timeoutšššššššš 90;
ššššššššššš proxy_read_timeoutšššššššš 90;
ššššššššššš proxy_buffering On;
ššššššššššš proxy_buffer_sizeššššššššš 4k;
ššššššššššš proxy_buffersššššššššššššš 32 64k;
ššššššššššš proxy_busy_buffers_sizeššš 64k;
ššššššš }


ššššššš # Static files location
šššššš location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|wav|bmp|rtf|js|swf|txt|ico|p2p)$ {
šššššššššš rootšš /var/www/esosedi;
ššššššš }
ššš }

}

[root@i-stroy2 local]# cat /proc/sys/fs/file-max
100000
[root@i-stroy2 local]# ulimit -n
90000

--
best regards,
Fit Evgeny


--
best regards,
Fit Evgeny


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.