ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Re[2]: ÍÌÑ ÁÔÁËÁ =(ÓÏÂÒÁÌÉÓØ Ó ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÏÍ É ÒÁÂÏÔÁÅÍ!!! =)

15ë ÚÁÐÒÏÓÏ× × ÓÅËÕÎÄÕ É ÒÁÂÏÔÁÅÔÍÓ!!! ÕÒÁ!!!

ÄÁÎÎÙÅ ÐÏÄ ÎÁÇÒÕÚËÏÊ ÍÏÖÅÔ ÞÅ ÅÝÅ ÕÚÒÉÔÅ ÎÅ ×ÅÒÎÏÇÏ.

# švmstat -z š š š š š
ITEM š š š š š š š š š š SIZE š š LIMIT š š šUSED š š šFREE šREQUESTS šFAILURES

UMA Kegs: š š š š š š š š 208, š š š š0, š š š 96, š š š š6, š š š 96, š š š š0
UMA Zones: š š š š š š š š704, š š š š0, š š š 96, š š š š4, š š š 96, š š š š0
UMA Slabs: š š š š š š š š568, š š š š0, š š15462, š š š 71, š š21747, š š š š0
UMA RCntSlabs: š š š š š š568, š š š š0, š š18155, š š 3132, š 115348, š š š š0
UMA Hash: š š š š š š š š 256, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š3, š š š š0
16 Bucket: š š š š š š š š152, š š š š0, š š š102, š š š 98, š š š202, š š š š0
32 Bucket: š š š š š š š š280, š š š š0, š š š252, š š š112, š š š376, š š š 13
64 Bucket: š š š š š š š š536, š š š š0, š š š208, š š š149, š š š465, š š š 80
128 Bucket: š š š š š š š1048, š š š š0, š š 2033, š š š š4, 122148311, š š š315
VM OBJECT: š š š š š š š š216, š š š š0, š š62775, š š 5121, š 471433, š š š š0
MAP: š š š š š š š š š š š232, š š š š0, š š š š7, š š š 25, š š š š7, š š š š0
KMAP ENTRY: š š š š š š š 120, š 413013, š š š 64, š š 1083, š š16022, š š š š0
MAP ENTRY: š š š š š š š š120, š š š š0, š š 2876, š š 2549, š1103308, š š š š0
DP fakepg: š š š š š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š 62, š š š š6, š š š š0
SG fakepg: š š š š š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
mt_zone: š š š š š š š š 2056, š š š š0, š š š208, š š š š7, š š š208, š š š š0
16: š š š š š š š š š š š š16, š š š š0, š š 2634, š š 2070, 44139272, š š š š0
32: š š š š š š š š š š š š32, š š š š0, š š 3736, š š 3031, š 238913, š š š š0
64: š š š š š š š š š š š š64, š š š š0, š š 6395, š š 5197, 13491730, š š š š0
128: š š š š š š š š š š š128, š š š š0, š š11699, š š16924, š1186213, š š š š0
256: š š š š š š š š š š š256, š š š š0, š š 4238, š š 4987, š 706506, š š š š0
512: š š š š š š š š š š š512, š š š š0, š š 1199, š š 1055, š 205580, š š š š0
1024: š š š š š š š š š š1024, š š š š0, š š š 94, š š š454, š š86017, š š š š0
2048: š š š š š š š š š š2048, š š š š0, š š š106, š š 1064, š š45462, š š š š0
4096: š š š š š š š š š š4096, š š š š0, š š š378, š š š921, š š23308, š š š š0
Files: š š š š š š š š š š 80, š š š š0, š š57449, š š16801, 44983898, š š š š0
TURNSTILE: š š š š š š š š136, š š š š0, š š 1149, š š š231, š š 1149, š š š š0
umtx pi: š š š š š š š š š 96, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
MAC labels: š š š š š š š š40, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
PROC: š š š š š š š š š š1120, š š š š0, š š š 90, š š š528, š š17285, š š š š0
THREAD: š š š š š š š š š 912, š š š š0, š š š843, š š š305, š š š883, š š š š0
SLEEPQUEUE: š š š š š š š š64, š š š š0, š š 1149, š š š699, š š 1149, š š š š0
VMSPACE: š š š š š š š š š392, š š š š0, š š š 71, š š š539, š š17264, š š š š0
cpuset: š š š š š š š š š š72, š š š š0, š š š š2, š š š 98, š š š š2, š š š š0
audit_record: š š š š š š 952, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
mbuf_packet: š š š š š š š256, š š š š0, š š 1297, š š 1775, š4519422, š š š š0
mbuf: š š š š š š š š š š 256, š š š š0, š š12067, š š33476, 838728737, š š š š0
mbuf_cluster: š š š š š š2048, š 262144, š š 6663, š š29235, 429345706, š š š š0
mbuf_jumbo_page: š š š š 4096, š š16896, š š š š0, š š š206, š š š262, š š š š0
mbuf_jumbo_9k: š š š š š 9216, š š 8448, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
mbuf_jumbo_16k: š š š š 16384, š š 4224, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
mbuf_ext_refcnt: š š š š š š4, š š š š0, š š 7846, š š 5594, 18807170, š š š š0
ttyinq: š š š š š š š š š 160, š š š š0, š š š180, š š š252, š š š690, š š š š0
ttyoutq: š š š š š š š š š256, š š š š0, š š š 96, š š š129, š š š368, š š š š0
g_bio: š š š š š š š š š š232, š š š š0, š š š 12, š š 5876, š1357081, š š š š0
ata_request: š š š š š š š312, š š š š0, š š š š3, š š 2961, š 339029, š š š š0
ata_composite: š š š š š š336, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
VNODE: š š š š š š š š š š472, š š š š0, š š60657, š š 4855, š š82725, š š š š0
VNODEPOLL: š š š š š š š š112, š š š š0, š š š š1, š š š 65, š š š š1, š š š š0
S VFS Cache: š š š š š š š108, š š š š0, š š61716, š š 4779, š 146168, š š š š0
L VFS Cache: š š š š š š š328, š š š š0, š š š 38, š š š610, š š š668, š š š š0
NAMEI: š š š š š š š š š 1024, š š š š0, š š š š1, š š š419, š2886969, š š š š0
DIRHASH: š š š š š š š š 1024, š š š š0, š š š 98, š š 1378, š š11010, š š š š0
NFSMOUNT: š š š š š š š š 608, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
NFSNODE: š š š š š š š š š648, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pipe: š š š š š š š š š š 728, š š š š0, š š š š8, š š š437, š š12136, š š š š0
ksiginfo: š š š š š š š š 112, š š š š0, š š š577, š š š413, š š š577, š š š š0
itimer: š š š š š š š š š 344, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
KNOTE: š š š š š š š š š š120, š š š š0, š š18489, š š18773, 143761019, š š š š0
socket: š š š š š š š š š 680, š 204804, š š52044, š š23928, 43821135, š š š š0
unpcb: š š š š š š š š š š240, š 204800, š š š 83, š š š557, š š š927, š š š š0
ipq: š š š š š š š š š š š 56, š š 8253, š š š š0, š š 1197, š š š396, š š š š0
udp_inpcb: š š š š š š š š336, š 204809, š š š š3, š š š349, š š 3353, š š š š0
udpcb: š š š š š š š š š š 16, š 204960, š š š š3, š š 2181, š š 3353, š š š š0
tcp_inpcb: š š š š š š š š336, š 204809, š š92956, š š24128, 43815346, š š š š0
tcpcb: š š š š š š š š š š880, š 204800, š š51956, š š24180, 43815346, š š š š0
tcptw: š š š š š š š š š š 72, š š41000, š š41000, š š š š0, š š51578, 42116588
syncache: š š š š š š š š 144, š 102414, š š 8221, š š 5325, 107158447, š2646482
hostcache: š š š š š š š š136, š š15372, š š15003, š š š369, š š15003, š š š 75
tcpreass: š š š š š š š š š40, š š16464, š š 1713, š š 1899, š 586533, š š š š0
sackhole: š š š š š š š š š32, š š š š0, š š š 86, š š 3449, š 658729, š š š š0
ripcb: š š š š š š š š š š336, š 204809, š š š š0, š š š330, š š 1500, š š š š0
rtentry: š š š š š š š š š200, š š š š0, š š š 14, š š š100, š š š 19, š š š š0
pfsrctrpl: š š š š š š š š152, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfrulepl: š š š š š š š š 912, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfstatepl: š š š š š š š š392, š š10000, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfaltqpl: š š š š š š š š 240, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfpooladdrpl: š š š š š š š88, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfrktable: š š š š š š š 1296, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfrkentry: š š š š š š š š216, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfrkentry2: š š š š š š š 216, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pffrent: š š š š š š š š š 32, š š 5050, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pffrag: š š š š š š š š š š80, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pffrcache: š š š š š š š š 80, š š10035, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pffrcent: š š š š š š š š š24, š š50022, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfstatescrub: š š š š š š š40, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfiaddrpl: š š š š š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfospfen: š š š š š š š š 112, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
pfosfp: š š š š š š š š š š40, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
IPFW dynamic rule: š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
selfd: š š š š š š š š š š 56, š š š š0, š š š507, š š 2517, 34004208, š š š š0
ip4flow: š š š š š š š š š 56, š š 4158, š š 4158, š š š š0, š š99441, 77365237
ip6flow: š š š š š š š š š 80, š š 4140, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
SWAPMETA: š š š š š š š š 288, š 116519, š š š š1, š š š 25, š š š š1, š š š š0
Mountpoints: š š š š š š š752, š š š š0, š š š š7, š š š 18, š š š š7, š š š š0
FFS inode: š š š š š š š š168, š š š š0, š š60615, š š 5957, š š82664, š š š š0
FFS1 dinode: š š š š š š š128, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0
FFS2 dinode: š š š š š š š256, š š š š0, š š60615, š š 5475, š š82664, š š š š0

# netstat -Lan
Current listen queue sizes (qlen/incqlen/maxqlen)
Proto Listen š š š š Local Address š š š šš
tcp4 š0/0/5 š š š š š88.212.196.18.5666 š šš
tcp4 š0/0/500 š š š š*.25 š š š š š š š š šš
tcp4 š0/0/20 š š š š 127.0.0.1.53 š š š š šš
tcp4 š0/0/128 š š š š*.2583 š š š š š š š šš
tcp4 š1/0/4096 š š š 88.212.196.18.443 š š š
tcp4 š1611/0/4096 š š88.212.196.18.80 š š šš
tcp4 š0/0/50 š š š š 127.0.0.1.8070 š š š šš
tcp4 š0/0/128 š š š š*.4949 š š š š š š š šš
tcp4 š0/0/128 š š š š*.22 š š š š š š š š šš
Some tcp sockets may have been created.
unix š0/0/128 š š š š/tmp/ssh-E0k9EAtsZG/agent.6581
unix š0/0/1 š š š š š/var/run/fail2ban/fail2ban.sock
unix š0/0/4 š š š š š/var/run/devd.pipe2010/12/9 íÉÈÁÉÌ íÏÎÁÛ£× <postmaster@xxxxxxxxxxxxx>
úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ, -=HaRius=-.

H> ×ÈÏÄÑÝÉÊ ÔÒÁÆÉË ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ Ë 12 ÕÔÒÁ ÂÙÌ 50 Í (ÐÏÕÔÉÈ) ÐÒÏ× ÐÏÄÕÍÁÌ
H> É ×ÙÒÕÂÉÌ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÎÁ ËÁËÏÅ ÔÏ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ =\

H> ÄÁÎÎÙÅ šnetstat šÂÙÌÉ šÓÎÑÔÙ šÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ šÂÁÚ ÎÁÇÒÕÚËÉ, Ô.Å. ÂÅÚ
H> jetty, ÎÏ É ÂÅÚ ÎÅÅ ÓÔÁÔÉËÁ ÎÅ ÏÔÄÁ×ÁÌÁÓØ.

ôÙ šÎÅ ÐÁÎÉËÕÊ. äÁ× ÓÀÄÁ ÐÕÓÔÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ, ÔÙ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÛØ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏÇÏ
ÏÔ×ÅÔÁ. óÏÂÅÒÉÓØ, ÐÒÏÂÕÊ ÓÄÅÌÁÔØ ÔÏ, ÞÔÏ ÔÅÂÅ ÐÏÓÏ×ÅÔÏ×ÁÌÉ, É Ô×ÏÊ ÄÏÓ
ÒÁÎÏ ÉÌÉ ÐÏÚÄÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÂÅÖÄ£Î.

á š ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÁ š ÓÅÊÞÁÓ š ÐÏÍÅÎÑÔØ šÎÅ šÐÒÏÂÌÅÍÁ. šðÏÎÁÓÔÒÏÅÎÏ šÄÏÆÉÇÁ
ÄÁÔÁ-ÃÅÎÔÒÏ×, šÉ šÅÓÔØ ÍÎÏÇÏ Ó×ÏÂÏÄÎÙÈ ÐÌÏÝÁÄÅÊ. é 50 ÍÅÇÁÂÉÔ ÎÉËÔÏ ÎÅ
ÂÏÉÔÓÑ. ðÒÉÍÅÒ: ÍÁÓÔÅÒÈÏÓÔ, ÄÉÎÅÔ, wahome, skyme, webdc, okbprogress É
Ô.Ä.

--

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
íÉÈÁÉÌ íÏÎÁÛ£×
mailto:postmaster@xxxxxxxxxxxxx
http://talxy.com - p2p-based online broadcasting and file sharing.
âÅÚ ÂÜËÁÐÁ ÐÏ ÖÉÚÎÉ.


_______________________________________________

_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.