ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

nginx ÚÁ×ÉÓÁÅÔóÉÓÔÅÍÁ Centos 5.4
òÁÚ × Ä×ÏÅ ÓÕÔÏË ÎÁ ÐÒÏÅËÔÅ Ó ÐÏÓÅÝÁÅÍÏÓÔØÀ 50000 ÐÒÏÓÍÏÔÒÏ× × ÓÕÔËÉ ÚÁ×ÉÓÁÅÔ nginx. LA = 2.00(ÒÏ×ÎÏ É ÎÅ ÍÅÎÑÅÔÓÑ, nginx ÚÁÎÉÍÁÅÔ ÒÏ×ÎÏ 100% ÐÒÏÃÅÓÓÏÒÁ), ×ÒÏÄÅ ÎÉËÁËÏÇÏ ÏÓÏÂÏÇÏ ÓÔÁÔÕÓÁ × ÔÏÐÅ ÎÅÔ
šPID USER š š šPR šNI šVIRT šRES šSHR S %CPU %MEM š šTIME+ šCOMMAND š š
19496 nginx š š 25 š 0 77744 3252 š848 R 100.2 š0.1 481:38.24 nginx š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
17412 nginx š š 25 š 0 77336 2980 š856 R 99.6 š0.0 481:38.54 nginx š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
šš š1 root š š š15 š 0 10344 š728 š612 S š0.0 š0.0 š 0:00.92 init š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1776 apache š š16 š 0 š575m š49m š24m S š0.0 š0.8 š 3:04.40 httpd š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1783 apache š š16 š 0 š577m š48m š23m S š0.0 š0.8 š 3:04.66 httpd š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1868 root š š š15 š 0 60524 1176 š628 S š0.0 š0.0 š 0:06.61 sshd š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1876 root š š š18 š 0 š6048 š640 š456 S š0.0 š0.0 š 0:01.14 dovecot š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1885 root š š š15 š 0 64112 2908 1824 S š0.0 š0.0 š 0:01.59 dovecot-auth š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1890 exim š š š15 š 0 80756 1476 š720 S š0.0 š0.0 š 0:00.07 exim š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1899 nobody š š15 š 0 51520 2212 1216 S š0.0 š0.0 š 0:00.15 proftpd š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1937 root š š š15 š 0 19708 1140 š568 S š0.0 š0.0 š 0:00.12 crond š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1953 root š š š15 š 0 59716 5768 1480 S š0.0 š0.1 š 4:10.66 xbt_tracker š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š1962 dovecot š 18 š 0 33856 2196 1736 S š0.0 š0.0 š 0:00.31 imap-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1963 dovecot š 18 š 0 33856 2196 1736 S š0.0 š0.0 š 0:00.30 imap-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š1964 dovecot š 18 š 0 33856 2196 1736 S š0.0 š0.0 š 0:00.28 imap-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š3669 dovecot š 18 š 0 33852 2184 1724 S š0.0 š0.0 š 0:00.04 pop3-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š3685 dovecot š 18 š 0 33852 2180 1724 S š0.0 š0.0 š 0:00.04 pop3-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š3700 dovecot š 18 š 0 33852 2184 1724 S š0.0 š0.0 š 0:00.04 pop3-login š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š šš
š5192 apache š š16 š 0 š681m 131m š24m S š0.0 š2.2 š 9:44.84 httpd š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š š
š9757 apache š š15 š 0 š574m š44m š22m S š0.0 š0.7 š 1:49.64 httpd š š š š š š š šš

ðÏÓÌÅ, ÞÔÏ ÓÏÏÂÝÁÅÔ debug.log × ÍÏÍÅÎÔ ÚÁ×ÉÓÁÎÉÑ:
2010/11/25 01:46:39 [notice] 16259#0: signal 17 (SIGCHLD) received
2010/11/25 01:46:39 [alert] 16259#0: worker process 17411 exited on signal 11
2010/11/25 01:46:39 [notice] 16259#0: start worker process 19496
2010/11/25 01:46:39 [notice] 16259#0: signal 29 (SIGIO) received
2010/11/25 04:39:01 [notice] 16259#0: signal 10 (SIGUSR1) received, reopening logs
2010/11/25 04:39:01 [notice] 16259#0: reopening logs

óÕÄÑ ÐÏ ÌÏÇÁÍ ÁÐÁÞÁ - ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÐÒÏËÓÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÚÁÐÒÏÓ ÐÒÉÛÅÌ × 01:46:39.

äÁÎÎÏÅ ÐÏ×ÅÄÅÎÉÅ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ ÎÁÞÁÌÁ ÐÏÑ×ÌÑÔØÓÑ ÎÅÄÁ×ÎÏ. ðÏÈÏÖÅ, ÐÏÓÌÅ ×ËÌÀÞÅÎÉÑ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÁÎÏÎÉÍÏ×.

worker_processes š1;

error_log /var/log/nginx/error.log debug;
#error_log š/usr/local/nginx/logs/error.log;
#error_log šlogs/error.log šnotice;
#error_log šlogs/error.log šinfo;

pid š š š š/var/run/nginx.pid;


events {
šš šworker_connections š1024;
}


http {
šš šinclude š š š mime.types;
šš šdefault_type šapplication/octet-stream;

šš šlog_format šmain š'$upstream_cache_status $body_bytes_sent $status $uri $remote_addr';

šš šaccess_log š/usr/local/nginx/logs/access.log šmain;

šš šsendfile š š š šon;
šš š#tcp_nopush š š on;

šš škeepalive_timeout š65;

šš šgzip šon;
šš šgzip_comp_level 9;

šš šproxy_cache_path /usr/local/nginx/cache levels=1:2 keys_zone=test:20m inactive=20m;

šš šserver {
šš š š šlisten š š š x.x.x.x:80;
šš š š šserver_name š š test.org www.test.org test.ru www.test.ru;
šš š š šserver_name_in_redirect šoff;

šš š š šlocation / {
šš š š š proxy_pass š š š š http://127.0.0.1:80/;
šš š š š proxy_set_header š Host š š š š š š $host;
šš š š š proxy_set_header š X-Real-IP š š š š$remote_addr;
#no š š š š proxy_set_header š X-Forwarded-For š$proxy_add_x_forwarded_for;
šš š š šproxy_set_header šX-Forwarded-For š š š $remote_addr;

šš š š šproxy_cache š š test;
šš š š šproxy_cache_key $host$uri?$args;
šš š š šproxy_no_cache $cookie_logged;
šš š š šproxy_cache_bypass $cookie_logged;
šš š š šproxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;

šš š š šproxy_pass_header Set-Cookie;
šš š š šproxy_ignore_headers "Expires" "Cache-Control";

šš š š šproxy_cache_valid 200 301 302 304 1h;
šš š š š client_max_body_size š š š 16m;
šš š š š client_body_buffer_size š š128k;
šš š š š proxy_connect_timeout š š š30;
šš š š š proxy_send_timeout š š š š 30;
šš š š š proxy_read_timeout š š š š 30;
# š š š š proxy_connect_timeout š š š3000000;
# š š š š proxy_send_timeout š š š š 3000000;
# š š š š proxy_read_timeout š š š š 3000000;
šš š š š proxy_buffer_size š š š š š8k;
šš š š š proxy_buffers š š š š š š š8 8k;
šš š š š proxy_busy_buffers_size š š32k;
šš š š š proxy_temp_file_write_size 10m;

šš š }


šš š š šlocation ~* /sites/all/files/imagecache/ {
šš š š š š šroot /var/www/html;
šš š š š š šerror_page 404 = @backend;
šš š š š}

šš š š šlocation @backend {
šš š š š š šproxy_pass http://127.0.0.1;
šš š š š š šproxy_redirect off;

šš š š š š šproxy_set_header Host $host;
šš š š š š šproxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
šš š š š š šproxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
šš š š š}

šš š}

}


ËÕÄÁ ËÏÐÁÔØ?
--
ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
ðÁÎØËÏ× áÒÔÅÍ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ.
ICQ: 842264
íÏÂÉÌØÎÙÊ: +7 903 726 19 69

_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.