ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: íÅÄÌÅÎÎÏ ÒÁÚÄÁÅÔÓÑ ÓÔÁÔÉË ÁËÏÍÁÎÄÁ top ÐÏ ÐÒÅÒÙ×ÁÎÉÑÍ ÄÁÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ:
# top -m io
 PID USERNAME  VCSW IVCSW  READ WRITE FAULT TOTAL PERCENT COMMAND
.........
82454 www     99   12   89   0   0   89 44.95% nginx
........
82451 www      0   0   0   0   0   0  0.00% nginx
82452 www     61   15   49   0   0   49 24.75% nginx
82453 www     49   7   60   0   0   60 30.30% nginx

ËÏÍÁÎÄÁ systat -vmstat 1 ÄÁÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ:
# systat -vmstat 1
.............
Disks  da0 pass0 pass1
KB/t 58.40 0.00 0.00
tps   201   0   0
MB/s 11.44 0.00 0.00
 %busy  101   0   0

åÓÔØ ÍÙÓÌÉ?


20 ÎÏÑÂÒÑ 2009 Ç. 16:32 ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ Alexey Bobok
<alexey.bobok@xxxxxxxxxxx> ÎÁÐÉÓÁÌ:
> úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ.
> ÷ ÐÉË ÐÏÓÅÝÅÎÉÑ ÀÚÅÒÏ× ËÁÒÔÉÎËÉ É flv-ÆÁÊÌÙ ÏÔÄÁÀÔÓÑ ÏÞÅÎØ ÍÅÄÌÅÎÎÏ.
> æÁÊÌÙ ÅÓÔØ ËÁË ÍÁÌÅÎØËÉÅ (ÐÒÅ×ØÀÛËÉ ËÁÒÔÉÎÏË) ÔÁË É ÂÏÌØÛÉÅ (×ÉÄÅÏ
> ÆÁÊÌÙ), ÐÏËÁ ×ÓÅ ÎÁ ÏÄÎÏÍ ÓÅÒ×ÅÒÅ.
> ôÅÍÁ ÚÁÅÚÖÅÎÎÁÑ, ÎÏ ÎÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ šÒÁÓÓÙÌËÅ ÐÁÒÕ ÔÒÅÄÏ×, ÇÄÅ ÂÙÌÏ
> ÐÏÄÒÏÂÎÏÅ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÅ ×ÏÐÒÏÓÁ. ëÉÎØÔÅ ÓÓÙÌËÏÊ, ÐÌÉÚ, ÅÓÌÉ ÅÓÔØ ÐÏÄ
> ÒÕËÏÊ ÉÌÉ ÐÒÏËÏÍÍÅÎÔÉÒÕÊÔÅ ÍÏÀ ÓÉÔÕÁÃÉÀ.
> sysctl × ÓÉÓÔÅÍÅ ÄÅÆÏÌØÔÎÙÊ.
> îÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÌÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ sendfile ÎÁ AMD64 É ×ËÌÀÞÁÔØ × ËÏÎÆÉÇÅ nginx?
>
> ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ:
> òÁÚÄÁÞÁ ÓÔÁÔÉËÉ
> FreeBSD 7.0-RELEASE-p3 amd64
>
> st1# nginx -V
> nginx version: nginx/0.8.20
> configure arguments: --prefix=/usr/local/etc/nginx --with-cc-opt='-I
> /usr/local/include' --with-ld-opt='-L /usr/local/lib'
> --conf-path=/usr/local/etc/nginx/nginx.conf
> --sbin-path=/usr/local/sbin/nginx --pid-path=/var/run/nginx.pid
> --error-log-path=/var/log/nginx-error.log --user=www --group=www
> --http-client-body-temp-path=/var/tmp/nginx/client_body_temp
> --http-proxy-temp-path=/var/tmp/nginx/proxy_temp
> --http-fastcgi-temp-path=/var/tmp/nginx/fastcgi_temp
> --http-log-path=/var/log/nginx-access.log --with-http_flv_module
> --with-http_realip_module --with-http_stub_status_module --with-pcre
>
> RAID-ËÏÎÔÒÏÌÌÅÒ:
> š švendor š š = 'Areca Technology Corporation'
> š šdevice š š = 'ARC-1210 4-Port PCIe to SATA RAID Controller'
> HDD:
> š š2 ÛÔ WDC WD6400AAKS-22A7B0
> ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ RAID:
> š šVolume Set Name š š uh.stor1-r1
> š šRaid Set Name š š š Raid Set # 00
> š šVolume Capacity š š 640.0GB
> š šSCSI Ch/Id/Lun š š š0/0/0
> š šRaid Level šRaid 1
> š šStripe Size š š š š 64KBytes
> š šBlock Size š512Bytes
> š šMember Disks š š š š2
> š šCache Mode šWrite Back
> š šTagged Queuing š š šEnabled
> š šVolume State š š š šNormal
>
> ðÒÉÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÒÁÚÄÅÌ:
> /dev/da0s1f š š š š š š /1 š š š š š š šufs š š rw,noatime
> š2 š š š 2
>
> st1# iostat -w1
> š š štty š š š š š š da0 š š š š š špass0 š š š š š špass1 š š š š š š cpu
> štin tout šKB/t tps šMB/s š KB/t tps šMB/s š KB/t tps šMB/s šus ni sy in id
> š 0 š š5 49.54 š76 š3.70 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> š 0 š231 49.73 153 š7.42 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š2 š0 98
> š 0 š 77 51.35 154 š7.71 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š2 š0 98
> š 0 š 77 52.88 138 š7.11 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š2 š0 97
> š 0 š 77 54.94 158 š8.46 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> š 0 š 77 45.24 157 š6.92 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> š 0 š 77 51.54 187 š9.39 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 98
> š 0 š 77 46.48 149 š6.75 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> š 0 š 77 48.10 š83 š3.89 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š0 š0 100
> š 0 š 78 48.79 134 š6.37 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 1 š0 š2 š0 98
> š 0 š 77 48.83 173 š8.23 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š3 š0 96
> š 0 š 77 51.92 106 š5.36 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> š 0 š 77 50.48 124 š6.10 š 0.00 š 0 š0.00 š 0.00 š 0 š0.00 š 0 š0 š1 š0 99
> ^C
> st1# iostat -x
> š š š š š š š š š š š šextended device statistics
> device š š r/s š w/s š škr/s š škw/s wait svc_t šb
> da0 š š š 74.1 š 2.3 š3714.4 š š69.3 š š7 š19.2 š37
> pass0 š š š0.0 š 0.0 š š 0.0 š š 0.0 š š0 š 0.0 š 0
> pass1 š š š0.0 š 0.0 š š 0.0 š š 0.0 š š0 š 0.0 š 0
>
> st1# vmstat
> šprocs š š šmemory š š špage š š š š š š š š š šdisks š š faults š š šcpu
> šr b w š š avm š šfre š flt šre špi špo š šfr šsr da0 pa0 š in š sy
> cs us sy id
> š0 4 0 1303320 š68956 š š27 š14 š 0 š 0 š š65 š31 š 0 š 0 š179 š257
> 154 š0 š1 99
>
> st1# vmstat -z
> ITEM š š š š š š š š š š SIZE š š LIMIT š š šUSED š š šFREE šREQUESTS š
> FAILURES
>
> UMA Kegs: š š š š š š š š 216, š š š š0, š š š 96, š š š š6, š š š 96, š š š š> 0
> UMA Zones: š š š š š š š š280, š š š š0, š š š 96, š š š š8, š š š 96, š š š š> 0
> UMA Slabs: š š š š š š š š128, š š š š0, š š 1824, š š š438, 12271461, š š š š> 0
> UMA RCntSlabs: š š š š š š128, š š š š0, š š š804, š š š356, 56276857, š š š š> 0
> UMA Hash: š š š š š š š š 256, š š š š0, š š š š4, š š š 11, š š š š8, š š š š> 0
> 16 Bucket: š š š š š š š š152, š š š š0, š š š 60, š š š 40, š š š115, š š š š> 0
> 32 Bucket: š š š š š š š š280, š š š š0, š š š 40, š š š 44, š š š 90, š š š š> 0
> 64 Bucket: š š š š š š š š536, š š š š0, š š š 58, š š š 82, š š š165, š š š 
> 14
> 128 Bucket: š š š š š š š1048, š š š š0, š š 1225, š š š173, š 309517, š š 
> 8865
> VM OBJECT: š š š š š š š š208, š š š š0, š š27749, š š43009, 91969046, š š š š> 0
> MAP: š š š š š š š š š š š248, š š š š0, š š š š7, š š š 23, š š š š7, š š š š> 0
> KMAP ENTRY: š š š š š š š 112, š š87780, š š š 47, š š š316, š2682422, š š š š> 0
> MAP ENTRY: š š š š š š š š112, š š š š0, š š 2978, š š š751, 95588337, š š š š> 0
> DP fakepg: š š š š š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> mt_zone: š š š š š š š š 1024, š š š š0, š š š240, š š š 16, š š š240, š š š š> 0
> 16: š š š š š š š š š š š š16, š š š š0, š š 1780, š š š740,
> 2684135083, š š š š0
> 32: š š š š š š š š š š š š32, š š š š0, š š 2748, š š š585, 50690802, š š š š> 0
> 64: š š š š š š š š š š š š64, š š š š0, š š 1870, š š š482,
> 5494175947, š š š š0
> 128: š š š š š š š š š š š128, š š š š0, š š 5450, š š š611, 120296343, š š š 
> š0
> 256: š š š š š š š š š š š256, š š š š0, š š š546, š š š459, 44224366, š š š š> 0
> 512: š š š š š š š š š š š512, š š š š0, š š š953, š š š846, š6847663, š š š š> 0
> 1024: š š š š š š š š š š1024, š š š š0, š š š110, š š š418, š1049162, š š š š> 0
> 2048: š š š š š š š š š š2048, š š š š0, š š š 88, š š š466, š8977673, š š š š> 0
> 4096: š š š š š š š š š š4096, š š š š0, š š š416, š š š248, š3481252, š š š š> 0
> Files: š š š š š š š š š š120, š š š š0, š š 2720, š š š938,
> 1927677275, š š š š0
> TURNSTILE: š š š š š š š š152, š š š š0, š š š345, š š š 87, š š 1225, š š š š> 0
> umtx pi: š š š š š š š š š 96, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> PROC: š š š š š š š š š š1128, š š š š0, š š š107, š š š178, š2373809, š š š š> 0
> THREAD: š š š š š š š š š 824, š š š š0, š š š295, š š š 49, š š 3643, š š š š> 0
> UPCALL: š š š š š š š š š š88, š š š š0, š š š š5, š š š 33, š š š 15, š š š š> 0
> SLEEPQUEUE: š š š š š š š š64, š š š š0, š š š345, š š š215, š š 1225, š š š š> 0
> VMSPACE: š š š š š š š š š416, š š š š0, š š š 52, š š š353, š2373750, š š š š> 0
> audit_record: š š š š š š 984, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> mbuf_packet: š š š š š š š256, š š š š0, š š š622, š š š218,
> 29064024536, š š š š0
> mbuf: š š š š š š š š š š 256, š š š š0, š š 3434, š š š781,
> 65376786337, š š š š0
> mbuf_cluster: š š š š š š2048, š š25600, š š š840, š š š202,
> 3450400849, š š š š0
> mbuf_jumbo_pagesize: š š 4096, š š12800, š š š 14, š š š269, 262822445, š š š 
> š0
> mbuf_jumbo_9k: š š š š š 9216, š š 6400, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> mbuf_jumbo_16k: š š š š 16384, š š 3200, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> mbuf_ext_refcnt: š š š š š š4, š š š š0, š š 3401, š š 1303,
> 11294880419, š š š š0
> ACL UMA zone: š š š š š š 388, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> g_bio: š š š š š š š š š š216, š š š š0, š š š 30, š š š456,
> 2360621307, š š š š0
> ata_request: š š š š š š š312, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> ata_composite: š š š š š š352, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> VNODE: š š š š š š š š š š496, š š š š0, š š39547, š š52293, 342102667, š š š 
> š0
> VNODEPOLL: š š š š š š š š128, š š š š0, š š š š1, š š š 28, š š š š1, š š š š> 0
> NAMEI: š š š š š š š š š 1024, š š š š0, š š š š1, š š š395,
> 1496218681, š š š š0
> S VFS Cache: š š š š š š š104, š š š š0, š š20336, š š32476, 171271190, š š š 
> š0
> L VFS Cache: š š š š š š š327, š š š š0, š š21816, š š š768, 172126882, š š š 
> š0
> DIRHASH: š š š š š š š š 1024, š š š š0, š š 1853, š š š271, š6220805, š š š š> 0
> NFSMOUNT: š š š š š š š š 568, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> NFSNODE: š š š š š š š š š664, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pipe: š š š š š š š š š š 744, š š š š0, š š š š2, š š š483, š1224454, š š š š> 0
> ksiginfo: š š š š š š š š 112, š š š š0, š š š237, š š š126, š š š243, š š š š> 0
> itimer: š š š š š š š š š 360, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> KNOTE: š š š š š š š š š š120, š š š š0, š š 3018, š š š733,
> 5583447958, š š š š0
> socket: š š š š š š š š š 696, š š12330, š š 3315, š š 2495, 500428285, š š š 
> š0
> ipq: š š š š š š š š š š š 56, š š š819, š š š š0, š š š315, š š13964, š š š š> 0
> udpcb: š š š š š š š š š š288, š š12337, š š š 12, š š š300, š 360433, š š š š> 0
> inpcb: š š š š š š š š š š288, š š12337, š š 4335, š š 3400, 499598711, š š š 
> š0
> tcpcb: š š š š š š š š š š728, š š12330, š š 3275, š š 2460, 499598711, š š š 
> š0
> tcptw: š š š š š š š š š š 88, š š 2478, š š 1060, š š 1418, 69955251, š š
> 11464
> syncache: š š š š š š š š 120, š š15376, š š š 11, š š š640, 500785736, š š š 
> š0
> hostcache: š š š š š š š š136, š š15372, š š 8781, š š š571, š8160098, š š š š> 0
> tcpreass: š š š š š š š š š40, š š 1680, š š š š3, š š š921, š4688019, š š š š> 0
> sackhole: š š š š š š š š š32, š š š š0, š š š 51, š š 1060, 893668765, š š š 
> š0
> sctp_ep: š š š š š š š š 1208, š š12330, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_asoc: š š š š š š š 2160, š š40000, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_laddr: š š š š š š š š48, š š80064, š š š š0, š š š144, š š š š2, š š š š> 0
> sctp_raddr: š š š š š š š 584, š š80003, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_chunk: š š š š š š š 136, š 400008, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_readq: š š š š š š š 104, š 400032, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_stream_msg_out: š š š 88, š 400008, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> sctp_asconf_ack: š š š š š 48, š 400032, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> ripcb: š š š š š š š š š š288, š š12337, š š š š0, š š š 52, š š š108, š š š š> 0
> unpcb: š š š š š š š š š š248, š š12330, š š š 28, š š š287, š 469032, š š š š> 0
> rtentry: š š š š š š š š š240, š š š š0, š š š 14, š š š 66, š š 1938, š š š š> 0
> pfsrctrpl: š š š š š š š š152, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfrulepl: š š š š š š š š 912, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfstatepl: š š š š š š š š392, š š10000, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfaltqpl: š š š š š š š š 240, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfpooladdrpl: š š š š š š š88, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfrktable: š š š š š š š 1296, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfrkentry: š š š š š š š š216, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfrkentry2: š š š š š š š 216, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pffrent: š š š š š š š š š 32, š š 5050, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pffrag: š š š š š š š š š š80, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pffrcache: š š š š š š š š 80, š š10035, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pffrcent: š š š š š š š š š24, š š50022, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfstatescrub: š š š š š š š40, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfiaddrpl: š š š š š š š š120, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfospfen: š š š š š š š š 112, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> pfosfp: š š š š š š š š š š40, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> SWAPMETA: š š š š š š š š 288, š 116519, š š š 37, š š š782, š 149708, š š š š> 0
> Mountpoints: š š š š š š š808, š š š š0, š š š š5, š š š 10, š š š š5, š š š š> 0
> FFS inode: š š š š š š š š192, š š š š0, š š39509, š š15491, 342098565, š š š 
> š0
> FFS1 dinode: š š š š š š š128, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š0, š š š š> 0
> FFS2 dinode: š š š š š š š256, š š š š0, š š39508, š š11582, 342098564, š š š 
> š0
>
> st1# netstat -m
> 3315/1680/4995 mbufs in use (current/cache/total)
> 721/323/1044/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
> 721/128 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
> 14/266/280/12800 4k (page size) jumbo clusters in use 
> (current/cache/total/max)
> 0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
> 0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
> 2326K/2130K/4456K bytes allocated to network (current/cache/total)
> 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
> 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
> 0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
> 0 requests for sfbufs denied
> 0 requests for sfbufs delayed
> 269010557 requests for I/O initiated by sendfile
> 0 calls to protocol drain routines
>
> --
> ó Õ×ÁÖÁÅÎÉÅÍ,
> áÌÅËÓÅÊ âÏÂÏË, Ukrhome.net
> icq# 205349854
> mailto: alexey.bobok@xxxxxxxxxxx
> http://www.ukrhome.net/
>-- 
ó Õ×ÁÖÁÅÎÉÅÍ,
áÌÅËÓÅÊ âÏÂÏË, Ukrhome.net
icq# 205349854
mailto: alexey.bobok@xxxxxxxxxxx
http://www.ukrhome.net/


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.