ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

òÅÇÕÌÑÒÎÙÅ ×ÙÒÁÖÅÎÉÑ × location


  • To: nginx-ru@xxxxxxxxx
  • Subject: òÅÇÕÌÑÒÎÙÅ ×ÙÒÁÖÅÎÉÑ × location
  • From: ash2k - <ash2kk@xxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 27 Oct 2009 17:57:31 +0500
  • Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:date:message-id:subject :from:to:content-type; bh=8VTKRPBONcoPYbvqwFu8Z7eN5Guj+F5iX1xDDYLAfjc=; b=qum8epPWDj+hR75vvpM8RpAclkJhQ4XQC8ID4oVTaxMCxzr9IcFWKzQAhL261T6EBd oUZVmSUqx8nmqWDQHUMokc1QgPe4JLAXpm81gBqV/T5VZMuFNAEp2qdNoU3BOY/12efg o/FzuJZxrHhxzzmi3BAgfeqpXJ51WovxmT7i4=
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=LDMQGQrHXrV+Zdl9Fh34A+rYSocm3G/yrckjS27O5Y2A7Lu2/hRSMA1J14uHF85Jpn SAgrCEduvou572vIOKYlFrSG8jUywDJ+ShHQLlmLlqe9NrVuEm/VEGXwTKt9TDwj9qWo IaC8uM0RZm9WsHolTF92IYJb9vKvawk1ReKcc=

úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ! ðÏÄÓËÁÖÉÔÅ ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÍÏÖÎÏ ÌÉ ËÁË-ÌÉÂÏ ÎÁÐÉÓÁÔØ ÐÅÒ×ÙÅ Ä×Á ÌÏËÅÊÛÅÎÁ ËÁË ÏÄÉÎ?

location ~ ^/box/(([1-9][0-9]*)x([1-9][0-9]*))/(?:../)?((..).+)$
{
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_filename $4;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_newMaxWidth $2;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_newMaxHeight $3;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_cutHeight 0;
ššššššš rootššššššššššššššššššššššššššš /home/cropbox/www/cache/box;
ššššššš try_filesšššššššššššššššššššššš /$1/$5/$4 @box;
}
location ~ ^/box/(([1-9][0-9]*)x([1-9][0-9]*)x([1-9][0-9]*))/(?:../)?((..).+)$
{
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_filename $5;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_newMaxWidth $2;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_newMaxHeight $3;
ššššššš setšššššššššššššššššššššššššššš $box_cutHeight $4;
ššššššš rootššššššššššššššššššššššššššš /home/cropbox/www/cache/box;
ššššššš try_filesšššššššššššššššššššššš /$1/$6/$5 @box;
}
location @box
{
ššššššš error_logšššššššššššššššššššššš /home/cropbox/log/nginx.box.error_log warn;
ššššššš error_pageššššššššššššššššššššš 404 /img/imagenotfound.png;
ššššššš error_pageššššššššššššššššššššš 500 502 503 504 /img/imageunavailable.png;
ššššššš includešššššššššššššššššššššššš fastcgi_params;
ššššššš fastcgi_paramšššššššššššššššššš SCRIPT_FILENAME /home/cropbox/www/box.php;
ššššššš fastcgi_paramšššššššššššššššššš QUERY_STRING filename=$box_filename&newMaxWidth=$box_newMaxWidth&newMaxHeight=$box_newMaxHeight&cutHeight=$box_cutHeight;
ššššššš fastcgi_intercept_errorsššššššš on;
ššššššš fastcgi_passššššššššššššššššššš unix:/tmp/php.sock;
}


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.