ðòïåëôù 


  áòèé÷ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  óôáôøé 


  ðåòóïîáìøîïå 


  ðòïçòáííù ðéûéôå
ðéóøíá
     áòèé÷ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ðÁÒÁÍÅÔÒ writing × stat


  • To: nginx-ru@xxxxxxxxx
  • Subject: ðÁÒÁÍÅÔÒ writing × stat
  • From: å×ÇÅÎÉÊ ïÓÉÐÏ× <m21r@xxxxx>
  • Date: Mon, 26 Oct 2009 18:08:36 +0300

ïó: Windows
ëÏÎÆÉÇ:
worker_processesš 1;
error_logš logs/error.log;

events {
ššš accept_mutexš off;
ššš }

http {
ššš includešššššš mime.types;
ššš default_typeš application/octet-stream;

ššš log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
ššš ššš '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
ššš ššš '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

ššš sendfileššššššš on;
ššš keepalive_timeout 3;

ššš gzipš on;
ššš gzip_min_length 1100;
ššš gzip_buffers 64 8k;
ššš gzip_comp_level 3;
ššš gzip_http_version 1.1;
ššš gzip_proxied any;
ššš gzip_types text/plain application/xml application/x-_javascript_ text/css;

ššš server {
ššš ššš listenšššššš 80;
ššš ššš server_nameš 21region.org www.21region.org;
ššš ššš access_logš logs/access_server.log;
ššš ššš error_logš logs/error_server.log;

ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/403.html;
ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/error/404.html;

ššš ššš # úÁÝÉÔÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÊ ========================

ššš ššš location ~ \.(bmp|jpg|jpeg|gif|png)$ {
ššš ššš ššš root html/htdocs;
ššš ššš ššš access_logšš off;
ššš ššš ššš expiresššššš 30d;
ššš ššš ššš valid_referers none blocked server_names forum.21region.org foto.21region.org ~\.google\. images.yandex.ru doskapozora.ru;
ššš ššš ššš if ($invalid_referer) {
ššš ššš ššš ššš rewrite ^ /hotlinkers.png last;
ššš ššš ššš }
ššš ššš }

ššš ššš location = /hotlinkers.png {
ššš ššš ššš root html/htdocs;
ššš ššš }

ššš ššš # ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ ============================

ššš ššš location ^~ /avp/ {
ššš ššš ššš alias html/as/avp/;
ššš ššš ššš #access_logš logs/antivirus.log;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/a403.html;
ššš ššš ššš allow 91.197.172.0/22;
ššš ššš ššš allow 95.81.192.0/19;
ššš ššš ššš allow 89.151.128.0/18;
ššš ššš ššš allow 79.133.128.0/19;
ššš ššš ššš allow 10.0.0.0/8;
ššš ššš ššš allow 172.20.0.0/14;
ššš ššš ššš allow 172.96.0.0/12;
ššš ššš ššš allow 192.168.0.0/16;
ššš ššš ššš allow 91.192.112.0/22;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /drweb/ {
ššš ššš ššš alias html/as/drweb/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/a403.html;
ššš ššš ššš allow 91.197.172.0/22;
ššš ššš ššš allow 95.81.192.0/19;
ššš ššš ššš allow 89.151.128.0/18;
ššš ššš ššš allow 79.133.128.0/19;
ššš ššš ššš allow 10.0.0.0/8;
ššš ššš ššš allow 172.20.0.0/14;
ššš ššš ššš allow 172.96.0.0/12;
ššš ššš ššš allow 192.168.0.0/16;
ššš ššš ššš allow 91.192.112.0/22;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /nod/ {
ššš ššš ššš alias html/as/nod/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/a403.html;
ššš ššš ššš allow 91.197.172.0/22;
ššš ššš ššš allow 95.81.192.0/19;
ššš ššš ššš allow 89.151.128.0/18;
ššš ššš ššš allow 79.133.128.0/19;
ššš ššš ššš allow 10.0.0.0/8;
ššš ššš ššš allow 172.20.0.0/14;
ššš ššš ššš allow 172.96.0.0/12;
ššš ššš ššš allow 192.168.0.0/16;
ššš ššš ššš allow 91.192.112.0/22;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /nod32_3/ {
ššš ššš ššš alias html/as/nod32_3/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/a403.html;
ššš ššš ššš allow 91.197.172.0/22;
ššš ššš ššš allow 95.81.192.0/19;
ššš ššš ššš allow 89.151.128.0/18;
ššš ššš ššš allow 79.133.128.0/19;
ššš ššš ššš allow 10.0.0.0/8;
ššš ššš ššš allow 172.20.0.0/14;
ššš ššš ššš allow 172.96.0.0/12;
ššš ššš ššš allow 192.168.0.0/16;
ššš ššš ššš allow 91.192.112.0/22;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /nod32/ {
ššš ššš ššš alias html/as/nod32/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš index nod27.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/403.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/nod32/nod27.html;
ššš ššš }

ššš ššš # ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ ËÏÎÅà =======================

ššš ššš # áÌÉÁÓÙ =================================

ššš ššš location ^~ /userbars/ {
ššš ššš ššš alias html/as/userbars/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/403.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/error/404.html;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /winners/ {
ššš ššš ššš alias html/site/winners/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/403.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/error/404.html;
ššš ššš }

ššš ššš location ^~ /history/ {
ššš ššš ššš alias html/site/history/;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/403.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/error/404.html;
ššš ššš }

ššš ššš location ~ ^/phpmyadmin/.*\.(png|js|jpg)$ {
ššš ššš ššš root html/as;
ššš ššš ššš error_pagešš 403ššššššššš http://21region.org/error/404.html;
ššš ššš ššš error_pagešš 404ššššššššš http://21region.org/error/404.html;
ššš ššš ššš access_logš logs/access_phpmyadmin.log;
ššš ššš ššš error_logš logs/error_phpmyadmin.log;
ššš ššš ššš allow 79.133.128.0/19;
ššš ššš ššš allow 95.81.192.0/19;
ššš ššš ššš allow 195.122.224.0/19;
ššš ššš ššš allow 172.101.12.18;
ššš ššš ššš allow 10.50.16.54;
ššš ššš ššš allow 172.106.0.245;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš }

ššš ššš # áÌÉÁÓÙ ËÏÎÅà ==========================

ššš ššš location / {
ššš ššš ššš rootš html/htdocs;
ššš ššš ššš indexš index.php;

ššš ššš ššš client_max_body_sizeš 200M;
ššš ššš ššš client_body_buffer_sizeššš 16k;

ššš ššš ššš proxy_pass http://127.0.0.1:81;
ššš ššš ššš proxy_set_header Host $host;
ššš ššš ššš proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
ššš ššš ššš proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

ššš ššš ššš deny 87.118.86.0/23;
ššš ššš ššš deny 217.20.116.0/24;
ššš ššš ššš deny 172.101.30.21;
ššš ššš ššš deny 172.101.30.253;
ššš ššš ššš deny 172.101.30.41;
ššš ššš ššš deny 172.20.5.176;
ššš ššš ššš deny 172.21.6.200;

ššš ššš ššš }

ššš ššš locationš ~* \.(ico|js|css|txt|swf|flv|mp3|aac|mp4|wmv|avi|mpg|mpeg|mov)$ {
ššš ššš ššš rootš html/htdocs;
ššš ššš ššš access_logšš off;
ššš ššš ššš expiresššššš 30d;
ššš ššš ššš }
ššš ššš
ššš ššš locationš ~* \.(doc|pdf|rtf|xls|zip|rar|exe|7z|msi|gz|bz2|iso)$ {
ššš ššš ššš rootš html/htdocs;
ššš ššš ššš access_logš logs/access_download.log;
ššš ššš ššš expiresššššš 30d;
ššš ššš ššš }

ššš ššš # óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ============================
ššš ššš location = /stat {
ššš ššš ššš stub_status on;
ššš ššš ššš access_logš off;
ššš ššš ššš allow all;
ššš ššš ššš deny all;
ššš ššš š }
ššš ššš # óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ËÏÎÅà =======================

ššš ššš }


ðÒÏÂÌÅÍÍÁ × ÔÏÍ, ÞÔÏ ×ÒÅÍÑ ÏÔ ×ÒÅÍÅÎÉ ÓÁÊÔ ÐÅÒÅÓÔÁÅÔ ÒÅÁÇÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÚÁÐÒÏÓÙ.
åÓÌÉ ÚÁÐÒÏÓÉÔØ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÕ, ÐÁÒÁÍÅÔÒ Writing ÐÏËÁÚÙ×ÁÅÔ ÐÒÉÍÅÒÎÏ 245-250.
þÅÒÅÚ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÕÍÅÎØÛÁÅÔÓÑ, É ÓÅÒ×ÅÒ ÎÁÞÉÎÁÅÔ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÚÁÐÒÏÓÙ.
íÏÖÎÏ ÌÉ ËÁË ÔÏ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÜÔÏÔ ÐÁÒÁÍÅÔÒ?
óÐÁÓÉÂÏ.


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.